QUY ĐỊNH: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Quản lý môi trường y tế

26/07/2010 | 05:00 AM

 | 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Quản lý môi trường y tế

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Quản lý môi trường y tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1278 /QĐ-MT

ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế)

 

I. VĂN PHÒNG CỤC

1. Vị trí, chức năng

Là đơn vị thuộc Cục Quản lý môi trường y tế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động về lĩnh vực: tổng hợp, điều phối các hoạt động của các đơn vị trong Cục theo chương trình, kế hoạch của Lãnh đạo Cục; công tác tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; pháp chế; đối ngoại; lễ tân; công nghệ thông tin; công tác thi đua khen thưởng và chỉ đạo mạng lưới trong lĩnh vực quản lý của Cục.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Cục: theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và ch­ương trình, kế hoạch làm việc của cơ quan Cục; điều phối hoạt động của các đơn vị trong Cục theo sự chỉ đạo của Cục trưởng;

b) Tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng của các đơn vị trong cơ quan Cục và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế;

c) Quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ: xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và công tác đào tạo cán bộ của Cục; giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định; tham mưu cho Cục trưởng và tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Cục bao gồm cả cán bộ làm việc tại các dự án thuộc Cục; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý hồ sơ cán bộ, hợp đồng của Cục theo quy đinh của Bộ trưởng Bộ Y tế

d) Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối, lưu trữ, bảo mật các văn bản, tài liệu theo quy định hiện hành của pháp luật và chịu trách nhiệm về vấn đề này. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đư­ờng và giải quyết các thủ tục hành chính khác theo quy định; đảm bảo điều kiện phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Cục;

đ) Cung ứng và quản lý trang thiết bị, phương tiện để đảm bảo điều kiện làm viợ̀c trong cơ quan Cục như: trang thiết bị văn phòng, phương tiện thông tin, liên lạc, điện, nước, vệ sinh theo quy định;

e) Quản lý và điều hành xe ô tô thuộc Cục; phối hợp với các chương trình dự án để điều động xe phục các hoạt động của Cục khi cần thiết;

g) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục;

h)Th­ường trực cụng tác thi đua khen thư­ởng của cơ quan Cục;

i) Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Cục;

k) Thực hiện công tác đối ngoại, lễ tân, hiếu, hỷ, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ theo quy định;

l) Đầu mối tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo và tập huấn của Cục;

m) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai, xây dựng nội quy và tổ chức phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan;

n) Quản lý công sản của Cục bao gồm lập hồ sơ theo dõi, kiểm kê, xử lý công sản theo quy định;

o) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

p) Tổ chức triển khai các chương trình, dự án được phân công;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

r) Văn phòng Cục có con dấu Văn phòng Cục để giao dịch, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các con dấu theo quy định hiện hành của pháp luật. Chánh Văn phòng đ­ược sử dụng con dấu quốc huy của Cục trong các ­trường hợp cần thiờ́t theo quy định.

3. Tổ chức

a) Lãnh đạo: Gồm có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

b) Biên chế: Theo biên chế của Cục. Số lượng do Cục trư­ởng quyết định.

 

II. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

1. Vị trí, chức năng

Là đơn vị thuộc Cục Quản lý môi trường y tế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực: công tác kế hoạch, công tác nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; quản lý các nguồn kinh phí qua tài khoản Cục;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Đầu mối xây dựng, triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch do Cục Quản lý môi trường y tế phụ trách;

b) Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động hàng quí, năm của các đơn vị tuyến dưới do Cục Quản lý môi trường y tế phụ trách;

c) Tổng hợp tình hình hoạt động của địa phương phục vụ công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Bộ;

d) Tæng hîp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, chương trình trong nước và nước ngoài;

đ) Đầu mối về hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học;

e) Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước cấp, kinh phí viện trợ hàng tháng, quý, năm theo quy định;

g) Quản lý các nguồn kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành. Căn cứ ngân sách được cấp, phân bổ các mục chi phù hợp với mục lục ngân sách và phù hợp với nhu cầu chi tiêu;

h) Lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định hiện hành;

i) Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực Cục phụ trách theo quy định hiện hành;

k) Thực hiện tổng hợp, quyết toán toàn bộ các nguồn kinh phí hàng quý, hàng năm để quyết toán với Bộ Y tế theo các quy định hiện hành;

l) Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức kiểm kê, quản lý công sản định kỳ và đánh giá lại công sản khi cần thiết;

m) Thực hiện công tác kiểm tra tài chính, chấp hành việc kiểm tra, thanh tra về tài chính theo quy định;

n) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

o) Tổ chức triển khai các chương trình, dự án được phân công;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Tổ chức

a) Lãnh đạo: Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng

b) Biên chế: Thuộc biên chế của Cục. Số lượng do Cục trưởng quyết định.

 

III. PHÒNG MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ Y TẾ

 

1. Vị trí, chức năng:

Là đơn vị thuộc Cục Quản lý môi trường y tế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực quản lý môi trường trong các cơ sở y tế bao gồm: kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và quan trắc môi trường.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực quản lý môi trường trong các cơ sở y tếtrình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực quản lý môi trường trong các cơ sở y tếtrình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định, hướng dẫn triển khai, nghiệm thu kết quả thực hiệncác nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo qui định;

d) Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về lĩnh vực quản lý môi trường trong các cơ sở y tế; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp kiểm soát chất thải y tế, khắc phục ô nhiễm môi trường trong các cơ sở y tế;

đ) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý môi trường cho cán bộ, viên chức trong các cơ sở y tế;

e) Xây dựng nội dung, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ về bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế;

g) Tham gia xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp hệ thống làm công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường cho các đơn vị trong ngành y tế các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế;

h) Chỉ đạo điều tra, đánh giá và dự báo tình hình ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế. Hướng dẫn, tổ chức quản lý, thống kê, lưu trữ dữ liệu, thông tin về quản lý môi trường trong các cơ sở y tế;

i) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý môi trường trong các cơ sở y tế;

k) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo qui định;

l) Tổ chức, triển khai các chương trình, dự án được phân công;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Tổ chức:

a) Lãnh đạo: Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế:Thuộc biên chế của Cục. Số lượng do Cục trưởng quyết định.

 

 

 

IV. PHÒNG SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG

1. Vị trí, chức năng

Là đơn vị thuộc Cục Quản lý môi trường y tế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực sức khoẻ môi trường cộng đồng bao gồm: phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do môi trường và biến đổi khí hậu; vệ sinh nước sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt và công trình vệ sinh hộ gia đình, nơi công cộng; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về sức khoẻ môi trường cộng đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sức khoẻ môi trường cộng đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động điều tra, giám sát, đánh giá và phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng do môi trường và biến đổi khí hậu gây ra;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và các công trình vệ sinh hộ gia đình, nơi công cộng;

đ) Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng theo quy định;

e) Xây dựng nội dung, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về sức khỏe môi trường cộng đồng;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn về lĩnh vực sức khoẻ môi trường cộng đồng;

h) Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực sức khoẻ môi trường cộng đồng;

i) Xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện các phong trào vệ sinh phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ cộng đồng;

k) Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác sức khoẻ môi trường cộng đồng;

l) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

m) Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực sức khỏe môi trường cộng đồng và các chương trình, dự án khác được phân công;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Tổ chức

a) Lãnh đạo: Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.

b) Biên chế: Thuộc biên chế của Cục. Số lượng do Cục trưởng quyết định.

 

V. PHÒNG SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

VÀ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

 

1. Vị trí chức năng

Là đơn vị thuộc Cục Quản lý môi trường y tế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về giám sát môi trường lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về giám sát môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích tại cộng đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kiểm tra, giám sát môi trường lao động, công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng, các biện pháp dự phòng can thiệp;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Làm đầu mối quản lý, công bố các đơn vị đủ điều kiện giám sát môi trường lao động. Làm đầu mối chủ trì thẩm định các đơn vị có đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị trong và ngoài ngành y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác đánh giá tác động của môi trường lao động đối với sức khoẻ người lao động;

đ) Xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công;

e) Xây dựng nội dung, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ về các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng;

h) Kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về giám sát môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng;

i) Quản lý dữ liệu về giám sát môi trường lao động, sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích tại cộng đồng;

k) Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công đối với y tế tuyến dưới và y tế các Bộ, ngành;

l) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý các vi phạm quy định của pháp luật về vệ sinh và sức khoẻ lao động, bảo hộ lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích đối với các đơn vị trong ngành y tế; tham gia phối hợp với Thanh tra Bộ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công;

m) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát môi trường lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng;

n) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

o) Tổ chức triển khai các chương trình, dự án được phân công;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

3. Tổ chức

a) Lãnh đạo: Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng

b) Biên chế: Thuộc biên chế của Cục. Số lượng do Cục trưởng quyết định.

 

 

VI. PHÒNG QUẢN LÝ HOÁ CHẤT - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

1. Vị trí, chức năng

Là đơn vị thuộc Cục Quản lý môi trường y tế có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về đánh giá tác động môi trường chiến lược; tác động của dioxin và hoá chất tới sức khoẻ; đánh giá tác động của môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Y tế; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đánh giá tác động của môi trường tới sức khoẻ; tác động của dioxin và hoá chất tới sức khoẻ; đánh giá tác động sức khỏe của các dự án đầu tư xây dựng; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

b) Xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, danh mục, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá tác động của môi trường tới sức khoẻ; đánh giá tác động sức khỏe của các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền Bộ Y tế; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động đánh giá tác động của môi trường tới sức khoẻ; đánh giá tác động của dioxin và hoá chất tới sức khoẻ; đánh giá tác động sức khỏe của các dự án đầu tư xây dựng; đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền Bộ Y tế; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

d) Tổ chức Hội đồng hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe của các dự án đầu tư xây dựng; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Y tế;

đ) Tổ chức thẩm định, lưu trữ hồ sơ đăng ký khảo nghiệm; đăng ký lưu hành; xuất, nhập khẩu; quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

e) Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

g) Cấp giấy chứng nhận bán tự do (CFS) đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

h) Đầu mối về điểm hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) liên quan đến hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

i) Phối hợp chỉ đạo công tác xử lý, tiêu huỷ hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã hết hạn sử dụng hoặc cấm sử dụng;

k) Xây dựng nội dung, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về đánh giá ảnh hưởng của môi trường tới sức khoẻ; dioxin và hoá chất tới sức khoẻ;

l) Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đánh giá tác động của môi trường tới sức khoẻ; đánh giá tác động của dioxin và hoá chất tới sức khoẻ; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

m) Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đánh giá tác động của môi trường tới sức khoẻ; đánh giá tác động của dioxin và hoá chất tới sức khoẻ; đánh giá tác động của môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền Bộ Y tế; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

n) Quản lý dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo về các nhiệm vụ được phân công;

o) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

p) Tổ chức triển khai các chương trình, dự án được phân công;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Tổ chức

a) Lãnh đạo: Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng

b) Biên chế: Thuộc biên chế của Cục. Số lượng do Cục trưởng quyết định.

 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA

VĂN PHÒNG, CÁC PHÒNG THUỘC CỤC

 

1.Trong phân công công việc, mỗi việc được giao chỉ do một đơn vị và một người phụ trách, chịu trách nhiệm.

2. Cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước Lãnh đạo Văn phòng, Phòng và trước pháp luật. Lãnh đạo Văn phòng, Phòng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của Văn phòng, các Phòng trước Cục trưởng và trước pháp luật.

3. Các công việc liên quan tới nhiều bộ phận, Văn phòng, các Phòng được giao phải chủ động phối hợp để giải quyết. Nếu các ý kiến không thống nhất giữa các bộ phận thì Văn phòng, Phòng chịu trách nhiệm được giao làm đầu mối báo cáo Lãnh đạo Cục quyết định.

4. Những công việc ch­ưa được phân công, Văn phòng Cục có trách nhiệm tham mưu trình Lãnh đạo Cục xem xét, quyết định.

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Huy Nga