Văn phòng thường trực phòng chống tai nạn thương tích

03/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Theo Quyết định số 993/QĐ-BYT ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng thường trực Phòng chống tai nạn thương tích đặt tại Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS (trước là Vụ Y tế dự phòng), Bộ Y tế. <BR>

Văn phòng thường trực phòng chống tai nạn thương tíchTheo Quyết định số 993/QĐ-BYT ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng thường trực Phòng chống tai nạn thương tích đặt tại Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS (trước là Vụ Y tế dự phòng), Bộ Y tế.


TS. Nguyễn Thị Hồng Tú, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS, Phụ trách Văn phòng


TS. Lưu Hoài Chuẩn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Thường trực Văn phòng

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng được nêu trong Quyết định 2577/2002/QĐ-BYT ngày 5 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

1.Làm đầu mối làm việc với cơ quan chức năng khác tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động về phòng chống tai nạn thương tích và tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.Chuẩn bị tài liệu, nội dung cho cuộc họp của Ban Chỉ đạo, làm thư ký ghi chép biên bản và dự thảo báo cáo.

-Tổ chức các hội nghị tổng kết, sơ kết, các hội thảo, lớp tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích.

-Gửi báo cáo tổng kết dự thảo các năm cho các thành viên Ban chỉ đao tham gia nội dung, tổng hợp ý kiến bổ sung để hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo.

3.Tổ chức thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích theo các nội dung của Kế hoạch PCTNTT đã được phê duyệt.

4.Chuẩn bị nội dung, phương tiện, tài chính và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá đồng thời thông báo cho các đơn vị hoặc địa phương có liên quan biết về kế hoạch và nội dung kiểm tra giám sát và đánh giá của đoàn.

5.Là đầu mối quan hệ và hợp tác trong và ngoài nước về phòng chống tai nạn thương tích và thường trực giải quyếtcác công việc thường xuyên của Chương trình

6.Quản lý nguồn lực.

7.Thực hiện công tác văn thư, hành chính và lưu trữ.

8.Tổ chức bàn giao vật tư, tài sản cho các cơ quan chức năng theo quy định

 

Địa chỉ liên lạc:Điện thoại: (84-4) 7260237 - 7366349

Văn phòng thường trực phòng chống tai nạn thương tích

Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế

138 đường Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (84-4) 7260237 - 7366349

Email: pctntt@fpt.vn