Tin văn bản

Bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người lao động có xu hướng tăng

Thứ Hai, ngày 25/03/2024 08:14

Quy định về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Ba, ngày 01/08/2023 08:31

Danh sách 35 nhóm bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội năm 2023

Thứ Sáu, ngày 28/07/2023 02:18

Bổ sung COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Thứ Năm, ngày 27/07/2023 02:16

Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Thứ Năm, ngày 15/06/2023 02:14

Nghị định 37/2016/NĐ-CP

Thứ Ba, ngày 13/06/2016 19:45

Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH của Bộ Tài Chính và Bộ Lao động thương binh và Xã Hội

Thứ Ba, ngày 24/10/2011 22:00

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT, ngày 10/01/2010 của Bộ Y tế và Bộ lao động thương binh và xã hội

Thứ Ba, ngày 21/02/2011 22:00

Thông tư liên tịch số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH, ngày 26/6/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội

Thứ Năm, ngày 10/03/2010 22:00

Công văn số 303 /DPMT–LĐ, ngày 02/3/2009 của Cục y tế dự phòng và môi trường

Thứ Tư, ngày 24/03/2009 22:00

Công văn số 227/DPMT–LĐ, ngày 16/2/2009 của CụcY tế dự phòng và môi trường

Thứ Tư, ngày 24/03/2009 22:00

MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG VIÊM GAN VIRUT NGHỀ NGHIỆP

Thứ Hai, ngày 22/03/2009 22:00

Quyết định số 3079/QĐ-BYT, ngày 21/08/2008, của Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 24/08/2008 22:00

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 120/2007/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00

THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 12/2006/TT-BYT NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2006

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 23/2007/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2007

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 50L/CTN NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 1996

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00

Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006, của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00

Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ Tư, ngày 29/07/2008 22:00