Công văn số 303 /DPMT–LĐ, ngày 02/3/2009 của Cục y tế dự phòng và môi trường

25/03/2009 | 05:00 AM

 | 

Về việc phân công chỉ đạo hoạt động tăng cường PCBNN tại các địa phương

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Số: 303 /DPMT–LĐ

V/vPhân công chỉ đạo hoạt động tăng

cường PCBNN tại các địa phương.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

-Viện trưởng Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường;

-Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang;

-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

-Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch Tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2009 đã được lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ–BYT ngày 19/02/2009. Để tổ chức triển khai tốt các hoạt động tại các địa phương trong toàn quốc, Cục Y tế dự phòng và Môi trường đề nghị các Viện chỉ đạo và hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các hoạt động tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn như sau:

1. Phân công địa bàn chỉ đạo và hỗ trợ đối với các Viện như sau:

- Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường: Chịu trách nhiệm 28 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ Hà Tĩnh trở ra.

- Viện Pasteur Nha Trang: Chịu trách nhiệm 11 tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: Chịu trách nhiệm 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

- Viện Vệ sinh Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh: Chịu trách nhiệm 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Hoạt động của các địa phương đã được thông báo tại công văn số 227/ DPMT-LĐ ngày 16/02/2009.

2. Trách nhiệm của các Viện trong công tác triển khai hoạt động tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp:

- Hỗ trợ các tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động theo các mục tiêu và khung hoạt động đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các tỉnh được phân công.

- Xây dựng kế hoạch và thông báo thời gian tập huấn cho các tỉnh để đảm bảo hiệu quả của các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho tuyến tỉnh.

- Định kỳ hàng quý báo cáo về Cục Y tế dự phòng và Môi trường tiến độ và kết quả hoạt động của Viện và các địa phương được phân công.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Sức khỏe nghề nghiệp và Tai nạn thương tích, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, 135 Núi Trúc, Ba Đình Hà Nội, số điện thoại: 043 7366 349, số Fax: 043 7260 237.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Ngọc Lan