Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

15/06/2023 | 09:14 AM

 | 

 

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 02/2023/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Theo đó, “bệnh COVID-19 nghề nghiệp” được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2023 - Ảnh 1.

Bệnh COVID-19 nghề nghiệp được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Phụ lục 35 Thông tư 02:

- Bệnh COVID-19 là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

- Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau:

+ Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2.

+ Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

+ Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

+ Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp theo Thông tư 28/2016/TT-BYT.