Quyết định 283/QĐ-BYT ngày 3.2.2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, thẩm định kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế nhằm ứng phó Tình trạng Y tế Khẩn cấp toàn cầu về dịch 2019-nCoV

03/02/2020 | 15:22 PM

 | 

Quyết định 283/QĐ-BYT ngày 3.2.2020 về việc thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn xác định, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, thẩm định kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế nhằm ứng phó Tình trạng Y tế Khẩn cấp toàn cầu về dịch 2019-nCoV

Thông tin chi tiết tại đây