Công văn số 910/BYT-DP ngày 26/02/2020 Vv thực hiện xét nghiệm COVID-19

26/02/2020 | 09:28 AM

 | 

Công văn số 910/BYT-DP ngày 26/02/2020 Vv thực hiện xét nghiệm COVID-19

Nội dung Công văn