Công văn số 892/BYT-DP ngày 25/02/2020 Vv hỗ trợ Lào Cai, Cao Bằng xét nghiệp COVID-19

25/02/2020 | 09:24 AM

 | 

Công văn số 892/BYT-DP ngày 25/02/2020 Vv hỗ trợ Lào Cai, Cao Bằng xét nghiệp COVID-19

Nội dung Công văn