Công văn số 865/BYT-DP ngày 24/02/2020 Vv bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác KDYT tại cửa khẩu để PC dịch COVID-19

24/02/2020 | 09:19 AM

 | 

Công văn số 865/BYT-DP ngày 24/02/2020 Vv bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác KDYT tại cửa khẩu để PC dịch COVID-19

Nội dung Công văn