Công văn số 357/BYT-DP ngày 24/01/2020 Vv áp dụng tờ khai tại cửa khẩu

24/01/2020 | 08:13 AM

 | 

Công văn số 357/BYT-DP ngày 24/01/2020 Vv áp dụng tờ khai tại cửa khẩu 

Nội dung Công văn