Công văn 496/BYT-KH-TC gửi các bệnh viện thuộc quản lý của Bộ báo cáo về trang thiết bị, năng lực đáp ứng công tác xét nghiệm bệnh nCoV

06/02/2020 | 15:14 PM

 | 

Công văn 496/BYT-KH-TC gửi các bệnh viện thuộc Bộ Y tế quản lý báo cáo về trang thiết bị, năng lực đáp ứng công tác xét nghiệm bệnh nCoV