Bộ Y tế Ban hành danh sách thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19

25/02/2020 | 16:35 PM

 | 

Bộ Y tế Ban hành danh sách thành viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông tin chi tiết