Thông tư 43/2011/TT-BYT, ngày 12/5/2011 Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

27/01/2015 | 08:11 AM

 | 

Thông tư 43/2011/TT-BYT, ngày 12/5/2011 Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm