Thông tư 07/2012/TT-BYT, ngày 14/5/2012 về Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật

27/01/2015 | 08:11 AM

 | 

Thông tư 07/2012/TT-BYT, ngày 14/5/2012 về Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật ​