Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ MANG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:39

CẢI CÁCH THỂ CHẾ, ĐIỂM NHẤN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:38

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI[1]

Chủ Nhật, ngày 20/08/2023 02:37

MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRẦN VĂN SƠN TẠI BUỔI LÀM VIỆC GIỮA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BẢO ĐẢM THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:36

TỈNH LÀO CAI PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Năm, ngày 17/08/2023 02:35

TIẾP TỤC THÚC ĐẨY MẠNH MẼ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:34

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ - ĐIỂM NHẤN CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CỤC QUẢN LÝ DƯỢC, BỘ Y TẾ TRONG QUÝ 1/2023

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:32

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BYT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:31

BỘ Y TẾ TÍCH CỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:31

BỘ Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỔI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:30

MỘT SỐ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2023

Thứ Ba, ngày 18/07/2023 02:29

MỘT SỐ NỘI DUNG TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ Y TẾ THỜI GIAN QUA[1]

Thứ Hai, ngày 17/07/2023 09:00

BỘ Y TẾ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH[1]

Thứ Hai, ngày 17/07/2023 09:00

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH THỂ CHẾ TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I NĂM 2023

Thứ Hai, ngày 17/07/2023 08:59

HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Hai, ngày 17/07/2023 08:58

KẾT QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I NĂM 2023

Thứ Hai, ngày 17/07/2023 08:56

KẾT QUẢ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TRONG QUÝ I/2023 CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:55

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ 1/2023[1]

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:55

MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:54

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG VỀ SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRONG QUÝ 1 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 08:53