Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

Báo cáo 1375/BYT-VPB1 về kết quả thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:20

Kế hoạch 994/KH-VPB1 về Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:19

kế hoạch 1219/KH-BYT, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:16

Kế hoạch 1217/KH-BYT về việc Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoan 2016 - 2020

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:14

Kế hoạch 1218/KH-BYT về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:10

Quyết định 7290/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2016

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:07

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

Thứ Năm, ngày 28/09/2016 20:12

Công văn số 1275/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:55

Công văn số 1528/BYT-TB-CT

Thứ Năm, ngày 11/05/2016 19:53

Quyết định 5319/QĐ-BYT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Y tế năm 2015

Thứ Ba, ngày 04/04/2016 18:36

Kế hoạch 1134/KH-VPB1 về việc cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2016

Thứ Hai, ngày 03/04/2016 18:34

Kế hoạch số 1125/KH-BYT về việc thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

Thứ Hai, ngày 03/04/2016 18:32

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 14/12/2014 19:53

Cục Công nghệ thông tin Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế​

Thứ Tư, ngày 09/12/2014 17:38

Cục Quản lý Môi trường y tế Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 01/12/2014 01:15

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 01/12/2014 01:07

Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Thứ Hai, ngày 01/12/2014 01:05

Kế hoạch số 196/KH-BYT, ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Thông tin, truyền thông cải cách hành chính cửa cơ quan Bộ Y tế năm 2014

Thứ Năm, ngày 16/04/2014 19:31

Quyết định số 3723/QĐ-BYT, ngày 25/4/2013 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 – 2015”

Thứ Hai, ngày 06/04/2014 23:30

Quyết định số 3638 /QĐ-BYT, ngày 25/9/2012 về việc Ban hành 11 quy trình, biểu mẫu của Văn phòng Bộ liên quan đến hoạt động của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 03/04/2014 23:00