XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ - ĐIỂM NHẤN CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CỤC QUẢN LÝ DƯỢC, BỘ Y TẾ TRONG QUÝ 1/2023

18/07/2023 | 09:32 AM

 | 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 xác định: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số”. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở kế hoạch của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược luôn quan tâm đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong Quý 1/2023, Cục đã thực hiện và đạt được một số kết quả là:

Về quản lý văn bản đi, đến: Cục đã triển khai 100% gửi và nhận các văn bản đến/từ các đơn vị thuộc Bộ trên hệ thống V. Office (trừ các văn bản mật).

Về việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC): Đã hoàn thành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người  dân và doanh nghiệp được tích hợp lên cổng dịch vụ công của Bộ Y tế đối với 100% TTHC lĩnh vực dược, mỹ phẩm: Đăng ký thuốc, xuất/nhập khẩu kinh doanh thuốc, kê khai/kê khai lại giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc và công bố mỹ phẩm; Cục Quản lý Dược đã thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 02 nhóm dịch vụ công: (1) Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc gồm 03 TTHC và (2) Kê khai/kê khai lại giá thuốc gồm 03 TTHC. Đồng thời, đã hoàn thành kết nối, tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với 25 thủ tục hành chính: 01 TTHC về cấp số tiếp nhận phiếu công bố đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và 24 TTHC về lĩnh vực quản lý kinh doanh dược. Đồng thời đã thực hiện  thanh toán trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính tại Cục; đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ công tác giải quyết TTHC và công tác tác nghiệp chung của Cục, cụ thể: (1) Phần mềm Quản lý đăng ký thuốc; (2) Phần mềm Kê khai giá thuốc; (3) Phần mềm thông tin, quảng cáo thuốc; (4) Phần mềm Thanh tra Dược và Mỹ phẩm; (5) Phần mềm Quản lý kinh doanh dược; (6) Phần mềm Quản lý chất lượng thuốc và (7) Phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung và đăng nhập tập trung. Đồng thời, đã hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong đăng ký thuốc, quản lý giá thuốc và chuẩn bị tiến hành triển khai chính thức trên hệ thống trực tuyến; kết quả giải quyết của nhiều TTHC đã được Cục Quản lý Dược thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược hoặc trên Hệ thống phần mềm trực tuyến kết nối cơ chế Một cửa Quốc gia, cụ thể: Các THHC liên quan đến quản lý giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc, đăng ký thuốc, quản lý kinh doanh dược và quản lý mỹ phẩm để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về thực hiện số hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực dược: Cục Quản lý Dược đã thực hiện số hóa ngành dược với các kết quả: (1) Hoàn thành kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc 63/63 tỉnh/thành phố; (2) Xây dựng Ngân hàng dữ liệu ngành dược cung cấp thông tin, dữ liệu của 15.230 thuốc đang được cấp phép lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam tại địa chỉ https://drugbank.vn; (3) Xây dựng Cơ sở dữ liệu về chứng chỉ hành nghề dược và cơ sở kinh doanh dược với thông tin về toàn bộ các cơ sở kinh doanh dược (421 cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, 5.051 cơ sở bán buôn, 63.722 cơ sở bán lẻ thuốc) và 127.603 chứng chỉ hành nghề đã được cấp trên toàn quốc (địa chỉ: http://kdhnduoc.dav.gov.vn); (4) Xây dựng phần mềm báo cáo tồn thuốc, nguyên liệu làm thuốc để có cơ sở dữ liệu theo dõi nguồn cung của các thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam; (5) Xây dựng Cơ sở dữ liệu về mã định danh thuốc, hiện có khoảng 23.500 thuốc được cấp phép lưu hành còn hiệu lực và trong số đó 60% là thuốc kê đơn đã được cấp mã định danh; Cục Quản lý Dược Cục QLD đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành dược và hiện tại đang triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành, về đích trước 02 năm theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, góp phần nâng cao năng lực quản lý trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước: Số quy trình ISO được cải tiến, ban hành mới trong quý: 02 SOP; tổng số quy trình ISO của đơn vị đang áp dụng: 123 SOP; số quy trình ISO được duy trì thực hiện theo đúng quy định: 123 SOP.

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ