TỈNH LÀO CAI PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

17/08/2023 | 09:35 AM

 | 

Ngày 12 tháng 5 năm2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND 02 quy trình nội bộ (cấp tỉnh) trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai bao gồm: Quy trình Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT-01) và quy trình Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của UBND  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT – 02).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lào Cai (Cổng dịch vụ công) theo quy định.

Quyết định số 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ 02 quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính (QT số thứ tự 63, 64) được phê duyệt tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt 64 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh, tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.