Thông tin Cái cách hành chính tháng 12/2020

03/12/2020 | 09:10 AM

 | 

11. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành lĩnh vực cải cách hành chính của Bộ Y tế trong năm 2020

 

   Năm 2020, Bộ Y tế đã tích cực triển khai công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC. Cụ thể là: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự chấm điểm đánh giá xác định chỉ số CCHC cấp Bộ năm 2019 của Bộ Y tế theo đúng tiến độ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, gửi Bộ Nội vụ đúng thời hạn quy định. Lập danh sách cán bộ, công chức tham gia điều tra xã hội học và phối hợp với Bưu điện Thành phố Hà Nội thực hiện điều tra xã hội học đối với các đối tượng là Lãnh đạo Vụ, Cục và công chức chuyên trách CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ để xác định chỉ số CCHC năm 2019. Hoàn thành việc tự chấm điểm CCHC cấp Bộ, cập nhập vào phần mềm tự chấm điểm CCHC cấp Bộ của Bộ Nội vụ theo đúng quy định về nội dung, tiến độ.

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Bộ Y tế phân tích, đánh giá, giải trình về nguyên nhân, kết quả Chỉ số CCHC của Bộ Y tế năm 2018. Trên cơ sở đó, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan; Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện các nội dung liên quan nhằm thực hiện tốt hơn công tác CCHC năm 2019. Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Y tế tại Quyết định số 622/QĐ-BYT ngày 25/02/2020. Ngày 06/7/2020, Bộ Y tế ban hành Báo cáo số 1031/BC-BYT báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030; Ngày 11/6/2020, Bộ Y tế ban hành báo cáo phân tích kết quả xác định Chỉ số CCHC của Bộ Y tế năm 2019 tại văn bản số 3216/BYT-TCCB. Ban hành văn bản số 3806/BYT-TCCB ngày 16/7/2020 về việc góp ý hoàn thiện Đề án xác định Chỉ số CCHC. Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo CCHC năm 2019, Kế hoạch CCHC năm 2020 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; góp ý Báo cáo CCHC giai đoạn 2011-2020 và dự thảo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; dự thảo Đề án Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bô, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Tổ chức họp Tổ Thường trực CCHC với Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách CCHC của các đơn vị thuộc Bộ để đánh giá tình hình hoạt động CCHC hàng quý, đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo. Đôn đốc việc báo cáo kết quả CCHC và xác định những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong quý tiếp theo. Công tác CCHC đã được đưa vào các nội dung cần báo cáo trong giao ban hàng tuần của Bộ Y tế.  Dự thảo và tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế trong việc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đề án, báo cáo trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác xây dựng Chính phủ điện tử, công tác cải cách TTHC,... (677, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

12. Công tác xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Bộ Y tế

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế (tại Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015), dựa trên kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2019, ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 tại Quyết định số 5993/QĐ-BYT để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC do Chính phủ giao.

Các lĩnh vực CCHC trong Kế hoạch năm 2020 gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công theo phân công của Chính phủ.

            Bộ Y tế đã phân bổ 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng) để thực hiện nhiệm vụ CCHC 2020. Kinh phí này đã được phân bổ cho các cơ quan làm đầu mối triển khai các nhiệm vụ CCHC của Bộ Y tế. (214, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

13. Công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính Bộ Y tế

Để thực hiện nội dung kiểm tra công tác CCHC theo quy định, ngày 26/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1504/KH-BYT về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2020; theo đó, kiểm tra 7 nội dung của công tác CCHC và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công.

Các đơn vị của Bộ Y tế đưa nội dung CCHC vào trọng tâm công tác của các đơn vị và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả tại các cuộc họp giao ban Cơ quan Bộ Y tế và giao ban các đơn vị trực thuộc Bộ. Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện công tác CCHC theo như kế hoạch đã đề ra; động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác CCHC; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác CCHC không hiệu quả.

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông CCHC năm 2020 tại Quyết định số 1593/-BYT. Tiếp tục đôn đốc các Vụ, Cục, Tổng cục,Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC Bộ Y tế năm 2020. (254, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

14. Kết quả thực hiện kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông CCHC năm 2020 của Bộ Y tế

Từ cuối năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông CCHC năm 2020 của Bộ Y tế. Triển khai thực hiện kế hoạch, Bộ Y ế đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: hội thảo lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC do Bộ Y tế quản lý; dự thảo và đang hoàn thiện cuốn “Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC ngành Y tế”. Tổ chức các hoạt động phổ biến, cập nhật thông tin về CCHC của Cơ quan Bộ Y tế thông qua bảng tin, hệ thống thư điện tử nội bộ cũng như các văn bản; Đưa tin về các hoạt động CCHC, các văn bản chỉ đạo về CCHC của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan cũng như các đơn vị trực thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống; Đưa nội dung CCHC vào trọng tâm công tác của các đơn vị và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả tại các cuộc họp giao ban Cơ quan Bộ Y tế và giao ban các đơn vị trực thuộc Bộ.

Công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC cũng được thực hiện qua nhiều hình thức: công khai các TTHC ngay sau khi được Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế; niêm yết công khai các TTHC tại nơi giải quyết TTHC của các Vụ, Cục; các bài viết về công tác CCHC Bộ Y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. (324, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

15. Kết quả triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020 của Bộ Y tế

Năm 2020, Bộ Y tế đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình công tác của Chính phủ và Bộ Y tế. Cụ thể, Bộ Y tế đã trình và được Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS; đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), dự kiến, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, tháng 10/2021 và thông qua vào kỳ họp thứ 3, tháng 6/2022, đồng thời với Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi). Về Luật chuyển đổi giới tính, Bộ Y tế đã tổ chức các cuộc họp, hội thảo góp ý dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính và văn bản quy định chi tiết thi hành. Hiện đang chuẩn bị Hội thảo toàn quốc tham khảo kinh nghiệm quốc tế về điều kiện công nhận người chuyển đổi giới tính để thay đổi hộ tịch trong dự thảo Luật.

Bộ Y tế đang tiến hành việc tổng kết đánh giá quá trình thực hiện Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác (sửa
đổi). Dự kiến, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, tháng 6/2024, thông qua tại kỳ họp thứ 8, tháng 10/2024. Tổng kết thi hành Luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2019. Hiện đang xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách, đề cương dự án. Dự kiến, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, tháng 10/2021 và thông qua tại kỳ họp thứ 3, tháng 6/2022, đồng thời với Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Tiếp tục rà soát, cập nhật Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh dân số; Báo cáo đánh giá tác động chính sách và dự thảo chi tiết của Luật dân số theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, tháng 6/2023, thông qua tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023. Hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá tác động chính sách và các tài liệu khác trong Hồ sơ đề nghị Xây dựng Luật Phòng bệnh
theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  Dự kiến, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023, thông qua tại kỳ họp thứ 7, tháng 6/2024.

Thực hiện “Kế hoạch xây dựng VBQPPL về y tế năm 2020” kèm theo Quyết định số 5864/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020, Bộ Y tế đã tiến hành xây dựng VBQPPL theo kế hoạch. Trong năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 18 thông tư. Tham gia góp ý 462 dự thảo VBQPPL do các đơn vị và Bộ, ngành gửi đến và tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời 94 Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định. (551, 1)

 

Phòng Kiểm soát TTHC

 

16. Bộ Y tế hoàn thành 100% Chương trình xây dựng Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020

Bộ Y tế đã dự thảo, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 về thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng y khoa quốc gia.

Đối với 06 Đề án đăng ký trình Chính phủ năm 2020, Bộ Y tế đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi) và được 100% Đại biểu quốc hội bấm nút thông qua. Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030; dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

            Hiện Bộ Y tế đã xây dựng Đề cương và Kế hoạch xây dựng Đề án dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình can thiệp giảm tỷ lệ tử vong trẻ em đến năm 2030Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, nguyên liệu, dược liệu sản xuất trong nước

Ngoài Chương trình chính thức, Bộ Y tế cũng tập trung hoàn thiện các Đề án không nằm trong Chương trình đăng ký trình Chính phủ năm 2020 như: trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành: Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế (đăng ký trình năm 2019 và ban hành vào năm 2020); Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về danh mục bí mật nhà nước ngành y tế (Đề án thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao nhưng không đưa vào Chương trình chính thức). Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe (đăng ký trình năm 2019 và đang trong quá trình chỉnh lý). (480, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

17. Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1870/QĐ-BYT ngày 24/4/2020 về kế hoạch rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã rà soát 546 văn bản và xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Đồng thời, rà soát và xây dựng báo cáo rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của Bộ Y tế (07 văn bản); rà soát chính sách pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (11 văn bản); rà soát pháp luật về an sinh xã hội (04 văn bản); rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực tư pháp (12 văn bản).

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ VBQPPL để xử lý kết quả rà soát. (197, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

18. Công tác kiểm tra VBQPPL do Bộ Y tế ban hành liên quan đến chức năng quản lý của Bộ Y tế

Bộ Y tế ban hành Công văn số 4817/BYT-PC ngày 09/9/2020 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức tự kiểm tra và xử lý các VBQPPL do cơ quan ban hành theo thẩm quyền. Hiện Bọ Y tế đang tổng hợp văn bản được các Bộ, UBND tỉnh gửi về để kiểm tra theo thẩm quyền.

Đối với Công văn của các Bộ, ngành gửi về, Bộ Y tế yêu cầu tự kiểm tra và xử lý các VBQPPL do Bộ Y tế ban hành có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, sau khi tiến hành rà soát, tự kiểm tra các văn bản do Bộ Y tế ban hành và phối hợp ban hành trong thời gian trên, Bộ Y tế đã thống kê các văn bản có liên quan.

 Về kết quả tự kiểm tra: Các VBQPPL được ban hành đúng căn cứ pháp lý; đúng thẩm quyền; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. (228, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

 

19. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trong lĩnh vực y tế

Ngày 13/02/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông báo số 208/TB-BYT về Lịch tiếp công dân năm 2020 của Lãnh đạo Bộ Y tế; ban hành 07 văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Thanh tra sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW các nội dung triển khai công tác thanh tra y tế.

Về công tác tiếp công dân, thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư, hướng dẫn, tập huấn sở y tế các địa phương làm tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Hạn chế tối đa các vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo đông người tại Bộ Y tế. Từ ngày 15/12/2019 - 15/11/2020, tổng số công dân được tiếp gồm 256 lượt với 183 vụ việc.

Về công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định. Hướng dẫn Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Y tế xử lý đơn thư  khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian và đúng quy định. Củng cố, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác lưu trữ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ ngày 16/12/2019 - 15/11/2020,  Bộ Y tế đã tiếp nhận 766 đơn thư (153 đơn khiếu nại, 247 đơn tố cáo, 366 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, đơn không thuộc thẩm quyền: 755 (473 đơn đã chuyển và hướng dẫn, lưu 282 đơn không đủ điều kiện giải quyết), đơn thuộc thẩm quyền: 11 (đơn khiếu nại: 02, đơn tố cáo: 09). Triển khai 10 đoàn xác minh đơn khiếu nại, tố cáo.

Về hoạt động thanh tra, triển khai Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, từ 16/12/2019 - 15/11/2020, Bộ Y tế đã triển khai 08/08 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất, 21 đoàn kiểm tra. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 31 cơ sở, tước quyền sử dụng 02 tháng chứng chỉ hành nghề dược đối với 01 Dược sỹ phụ trách chuyên môn; ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTrB ngày 03/3/2020 thu hồi 03 sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Ban hành 6 Kết luận xác minh, 10 kết luận thanh tra, 15 thông báo kết quả kiểm tra.

Về công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, ban hành Báo cáo số 527/BC-BYT ngày 31/3/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1574/KL-TTCP ngày 13/9/2019 của Thanh tra Chính phủ việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần VN Pharma. Tổ chức họp về việc thực hiện văn bản số 791/BXD-TTr ngày 27/02/2020 của Bộ Xây dựng về thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng của Trường Đại học Y Hà Nội. Triển khai giám sát, thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định. (602, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

20. Kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính và công bố công khai TTHC

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Bộ Y Tế ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn đọng. Tổ chức rà soát, chuẩn hóa 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo các Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC theo các VBQPPL mới ban hành hoặc thay thế, bãi bỏ các TTHC đã hết hiệu lực. Đến nay, Bộ Y tế đã ban hành 09 Quyết định công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC liên quan đến lĩnh vực: Quản lý môi trường Y tế; Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Tổ chức cán bộ; Sức khỏe sinh sản; Dược phẩm; và đã cập nhật lại lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (trong đó: bãi bỏ 47 TTHC, sửa đổi bổ sung 08 TTHC và thêm mới 05 TTHC). Tính đến ngày 25/11/2020, Bộ Y tế đã công bố, công khai 532 TTHC thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giảm 78 TTHC.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng và trình ban hành các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Y tế có TTHC, đảm bảo đúng quy định. Triển khai thực hiện Quyết định số 1633/QĐ-BYT ngày 09/4/2020 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020, Bộ Y tế đã dự thảo và hoàn thiện Báo cáo rà soát, đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực Bảo hiểm y tế; Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Sở Y tế các tỉnh khu vực miền Tây, miền Trung Tây Nguyên và miền Bắc. Hiện đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực Bảo hiểm y tế. (422, 1)