Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

18/12/2020 | 09:18 AM

 | 

11. Tình hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 

Để đảm bảo việc triển khai tích hợp cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các văn bản triển khai như: Công văn số 1545/UBND-TTPVHCC, ngày 07/4/2020 về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 2020 theo Quyết định số 411/QĐTTg; Công văn số 2167/UBND-TTPVHCC, ngày 12/5/2020 về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 2463/UBND-TTPVHCC, ngày 27/5/2020 về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 4144/UBND-TTPVHCC, ngày 25/8/2020 về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công văn số 4499/UBND-TTPVHCC, ngày 15/9/2020 về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Công văn số 4530/UBND-TTPVHCC, ngày 17/9/2020 về việc triển khai Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4712/UBND-TTPVHCC, ngày 28/9/2020 về việc kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tích hợp 187 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình quy định, bao gồm: thông báo hoạt động khuyến mại, Đổi giấy phép lái xe, Cấp phiếu lý lịch tư pháp,… và đang thực hiện kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn lại của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, thông báo hoạt động khuyến mại và một số dịch vụ công khác đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình quy trình và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. (475, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

12. Những kết quả đạt được trong công tác triển khai hệ thống một cửa, một cửa liên thông tại Vĩnh Long

Công tác kiểm soát TTHC luôn được tỉnh quan tâm chú trọng: Ngay từ đầu năm tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác này trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch hoạt động Kiểm soá t TTHC năm 2020; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch kiểm tra hoạt động Kiểm soát TTHC năm 2020 trên điạ bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thường xuyên được củng cố và hoàn thiện (khi có sự thay đổi) tại các sở, ban, ngành và cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Từ đó, công tác kiểm soát TTHC của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải, cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC giúp cá nhân, tổ chức tra cứu thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Nhiều TTHC đã được các cơ quan chuyên môn mở rộng cách thức thực hiện thông qua việc cho tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC.

Thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết cũng được cơ quan, đơn vị tham mưu công bố, cập nhật, công khai, niêm yết kịp thời. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cũng như Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã được kiện toàn tổ chức, đạt được mục tiêu đề ra là giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC; tạo được sự tin tưởng, ấn tượng tốt đẹp của nhân dân về nền hành chính phục vụ văn minh, hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ phận Một cửa nói chung đã giúp cá nhân, tổ chức chỉ phải đến một địa chỉ để giải quyết TTHC, do đó tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí; giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu có thể xảy ra trong quá trình giải quyết TTHC; đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bên cạnh đó, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng như Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã góp phần nâng cao đạo đức công vụ, lề lối và tác phong làm việc chuyên nghiệp có hiệu suất, hiệu quả cao; xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đã từng bước nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC nhằm giảm chi phí thực hiện cho cá nhân, tổ chức; triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 30/CTTTg, ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản kháccó liên quan.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC đã được đào tạo, tập huấn, qua đó nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát TTHC nên có sự chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, cập nhật, thống kê và rà soát TTHC. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu xót (nếu có), nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh nâng lên rõ rệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. (909, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

13. Những khó khăn trong việc triển khai hệ thống một cửa, một cửa liên thông tại Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổng hợp báo cáo những khó khăn trong việc triển khai hệ thống một cửa, một cửa liên thông tại Vĩnh Long như: Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC phải kiêm nhiệm, công việc chuyên môn ngày càng nhiều, biên chế lại giảm, văn bản QPPL quy định TTHC thường xuyên thay đổi dẫn đến cập nhật, thống kê chưa kịp thời. - Các TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa thường xuyên có biến động về số lượng, nội dung và một số TTHC thường được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, gây khó khăn cho việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cập nhật thông tin về TTHC vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã còn thiếu; cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác tại một số Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã (đối với các xã chưa xây dựng trụ sở mới hoặc các huyện gặp khó khăn về kinh phí) chưa đảm bảo phục vụ yêu cầu, nên việc thực hiện công tác chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn.

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xây dựng trước khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Vì vậy, hiện tại các tính năng của phần mềm chưa hoàn chỉnh, hoạt động còn thiếu ổn định, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh chưa thể tích hợp, kết nối, chia sẻ được với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ ngành Trung ương trong giải quyết TTHC (ví dụ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp,…). Hiện nay, vẫn còn tồn tại nhiều Hệ thống phần mềm quản lý, quản trị về dữ liệu TTHC của cấp bộ, cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc chưa kết nối với nhau như: Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu TTHC chuyên ngành (lý lịch tư pháp, lĩnh vực Bảo hiểm xã hội,...). Phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với quá trình giải quyết TTHC chưa được hoàn chỉnh nên chưa thực hiện đánh giá quá trình giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP mà thực hiện tổng hợp bằng hình thức thủ công các chỉ số đánh giá theo quy định.

Vẫn còn tình trạng trễ hạn trong quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (nguyên nhân do hồ sơ phát sinh nhiều và phải chờ kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia). Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, nguyên nhân do thói quen của người dân và điều kiện về trang thiết bị để thực hiện mức độ 3, 4 còn hạn chế. Đa số người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ của Bưu điện, tâm lý còn e ngại vấn đề an toàn thông tin, bưu gửi khi thực hiện giải quyết TTHC qua đường bưu điện, sợ mất, thất lạc hồ sơ, giấy tờ nên phải đến cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính để nộp trực tiếp và đa số các cá nhân, tổ chức chọn hình thức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa. Đồng thời, mức giá cước của dịch vụ bưu chính công ích theo nhận xét của nhiều người dân chưa hợp lý so với các đơn vị cung cấp dịch vụ này, do theo quy định thì chỉ có đơn vị bưu điện mới thực hiện dịch vụ giao nhận kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp không có sự cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ. (750, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

14. Tình hình, kết quả kiểm soát TTHC taị tỉnh Phú Thọ:

Trong năm 2020, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Y tế và UBND cấp huyện về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Công bố danh mục 14 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (trong đó có 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; 08 thủ tục hành chính về lĩnh vực Y tế dự phòng; 01 thủ tục hành chính về lĩnh vực dược; 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực TTB y tế).

Công bố danh mục 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (trong đó có 06 thủ tục hành chính về lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Y tế dự phòng; 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực TTB y tế), được được công bố theo Quyết định số 1346/QĐUBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Công bố danh mục 35 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (trong đó có 22 thủ tục hành chính về lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực Y tế dự phòng; 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Dược), được được công bố theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế về lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm (được được công bố theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về lĩnh vực an toàn thực phẩm (được được công bố theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Y tế (được công bố theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế).

Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của của Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh. ( 493, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

15. Đánh giá chung kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 tại Phú Thọ

Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Y tế trong năm 2020 đã được triển khai một cách đồng bộ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính một cách đơn giản, nhanh chóng. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đều được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên website của Sở Y tế. Trong năm 2020 Sở Y tế không có phản ánh, kiến nghị gì của các tổ chức, công dân về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Kế hoạch năm 2021, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, căn cứ vào các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế do Bộ Y tế công bố; tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện, xử lý kịp thời những bất cập về thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được công bố và bố trí nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân tại trụ sở cơ quan. Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. ( 347, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

16. Kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam trong năm 2020

Xác định những nội dung bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tạo sự minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản (03 Nghị định; 02 Nghị quyết; 03 Quyết định, 01 Chỉ thị) tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ, toàn diện trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, đã thay đổi, cải tiến căn bản lề lối, phương thức làm việc thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phi giấy tờ. Văn phòng Chính phủ phát huy tính tiên phong, xây dựng và đưa vào vận hành một số Hệ thống thông tin nền tảng của CPĐT, giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp:

(i) Trục liên thông văn bản quốc gia được khai trương từ ngày 12/3/2019, đến ngày 24/12/2020 đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và địa phương. Năm 2020, có 2,6 triệu văn bản điện tử được gửi-nhận qua Trục – tăng 2,5 lần so với năm 2019 (1,1 triệu văn bản). Tính chung, kể từ khi vận hành đã có hơn 3,6 triệu văn bản điện tử, gửi nhận qua Trục. Theo tính toán sơ bộ giúp tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng/năm.

(ii) Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) với mục tiêu hướng tới Chính phủ không giấy tờ được vận hành từ ngày 24/6/2019 đến ngày 24/12/2020 đã phục vụ 24 phiên họp Chính phủ và hơn 620 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, giúp thay thế hơn 225 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy. Chi phí tiết kiệm được khi sử dụng Hệ thống là khoảng 169 tỷ đồng/năm.

 (iii) Cổng Dịch vụ công quốc gia: Sau một năm vận hành chính thức từ ngày 09/12/2019 với 8 dịch vụ công ban đầu, đến ngày 24/12/2020 đã có hơn 2.650 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.700 TTHC tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%), với hơn 99 triệu lượt truy cập, hơn 412 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 27,2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 719 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến và hơn 46 nghìn giao dịch thanh toán điện tử trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 43,8 nghìn cuộc gọi, hơn 9,6 nghìn phản ánh, kiến nghị. Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng là hơn 6.700 tỷ đồng/năm.

(iv) Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 19/8/2020 là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số phù hợp theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, Hệ thống đã kết nối với 14 bộ, cơ quan, 37 địa phương và 106/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cung cấp dữ liệu, hiển thị trên các Bảng theo dõi trực quan; 63/63 tỉnh đã cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội... Chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống này khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Các hệ thống thông tin trên được đưa vào vận hành giúp tiết kiệm chi phí xã hội ước tính trên 8.500 tỷ đồng/năm (theo cách tính của OECD) và nhận được phản hồi tích cực của xã hội; tạo sự thay đổi rõ rệt về phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; vừa tạo lực kéo vừa tạo lực đẩy trong triển khai CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Liên hợp quốc xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2020, Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ tăng 02 bậc so với năm 2018, duy trì việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014-2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86, được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao và cao hơn chỉ số trung bình thế giới. (886, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

17. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao các Bộ, ngành trong năm 2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện rất quyết liệt, khẩn trương và kịp thời các chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ giao liên quan đến hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh, phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trước đại dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, như việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định về: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; bổ sung danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư; các Nghị quyết về: Các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án xây dựng đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, về đổi mới nâng cao hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về phát triển bền vững; các Chỉ thị về: Các giải pháp cấp bách tháo gỡ, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi tạo sáng tạo; các nhiệm vụ liên quan đến thúc đẩy sản xuất tiếp tục được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu, một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020 và cả nhiệm kỳ đã có chuyển biến tích cực hơn so với các năm trước và có tiến bộ vượt bậc so với các năm chưa có Tổ công tác của Thủ tướng. Cụ thể: Trong năm, có tổng số 9.721 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 5.622 nhiệm vụ đã hoàn thành; chưa hoàn thành: 4.099 (trong hạn: 3.919, quá hạn: 180), số nhiệm vụ quá hạn của năm 2020 chỉ chiếm 1,8%, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm hơn 23,4% so với năm 2016 -  thời điểm Tổ công tác chưa thành lập (25.2%).

Nhiệm vụ giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng tiến độ: Có tổng số 479 nhiệm vụ giao tại 11 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; đã hoàn thành 473/479 nhiệm vụ; còn 6 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn (05 nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử; 01 nhiệm vụ về đưa quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động).

Tài liệu phục vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội được gửi đầy đủ, kịp thời trước khi khai mạc các phiên họp. Năm 2020, đã chuẩn bị 105 Báo cáo, Tờ trình, dự án luật, Nghị quyết (gồm: 31 Báo cáo trình bày tại hội trường; 61 Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội; 13 dự án Luật trình Quốc hội). Từ đầu nhiệm kỳ đến 30/11/2020, đã chuẩn bị 667 Báo cáo, Tờ trình, dự án luật, Nghị quyết (gồm: 356 báo cáo tại 50 phiên họp của UBTVQH; 311 báo cáo, tờ trình tại 10 kỳ họp Quốc hội khóa XIV cho ý kiến về các vấn đề, chương trình, dự án lớn thuộc thẩm quyền của Quốc hội. (647, 1.5)

 Phòng Kiểm soát TTHC

 

18. Kết quả thực hiện các Đề án trong Chương trình công tác năm 2020

 Các Đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được xây dựng, trình cơ bản bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, không chậm nợ. Tuy nhiên, có một số đề án có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, cần có thời gian để thẩm định, lấy ý kiến nhiều bộ, cơ quan do đó chưa trình theo đúng tiến độ.

Trong năm 2020, có 38 Đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (16 Đề án giao trong Chương trình làm việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; 03 đề án giao bổ sung tại Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1553-CV/BCSĐCP ngày 23/7/2020 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; 25 Đề án do Văn phòng Chính phủ rà soát, tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện qua Chương trình làm việc hàng tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư). Trong đó, có 01 đề án cho lùi thời hạn trình sang năm 2021. Như vậy, trong năm có tổng số đề án 43 phải xây dựng, trình. Đến nay, đã trình 43/43 đề án.

Các Bộ, cơ quan chủ động và tích cực hơn trong việc xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chất lượng Chương trình công tác ngày càng được nâng cao, việc điều chỉnh tiến độ trình, việc xin lùi, xin rút năm sau giảm so với năm trước. Trong năm 2020 (tính đến 25/12/2020), có tổng số 594 đề án giao (gồm 420 đề án số giao đầu năm; 174 đề án giao bổ sung). Trong đó, số đề án xin rút  khỏi CTCT là 51 đề án - giảm 18 đề án so với năm 2019; số đề án thực tế phải xây dựng, trình ban hành: 543 đề án. Đến nay, đã trình 492/543 đề án, hiện còn 51 đề án chưa trình, trong đó 36 đề án trong hạn; 15 đề án nợ đọng chiếm 2,8% - giảm 5,2 % so với năm 2019 (8%). Cả giai đoạn 2016-2020 có 2.462 đề án giao. Đã hoàn thành 2.411 đề án, đạt 97,9%; như vậy đến nay, số đền án nợ đọng chỉ chiếm tỷ lệ 0,6%, giảm 16,5% so với thời điểm đầu nhiệm kỳ - năm 2016. (413, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

19.  Kết quả về việc ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh của cả nước trong năm 2020

Trước tác động, ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 đến hoạt động, sản kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, các Bộ, cơ quan đã rất ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế để tạo dư địa cho tăng trưởng, nhằm đạt được mục tiêu kép” theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết được các bộ, cơ quan chỉ đạo quyết liệt, tình trạng nợ đọng văn bản quy định được khắc phục, riêng trong năm 2017 - năm đầu tiên không nợ đọng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2020, có tổng số 108 văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh (59 văn bản quy định chi tiết Luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 01/7/2020 trở về trước; 49 văn bản có hiệu lực từ 01/01/2021, sau khi thực hiện việc tích hợp theo chỉ đạo của Chính phủ, giảm còn 28 văn bản).

 Như vậy, tổng số văn bản quy định chi tiết phải trình ban hành trong năm: 87 văn bản; đã ban hành 56 văn bản; còn 31 chưa ban hành (06 văn bản nợ đọng; 25 văn bản trong hạn, trong đó đã trình được 23/25 văn bản, chưa trình 02/25 văn bản). (264, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

20. Kết quả xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp năm 2020

Các kiến nghị của địa phương với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, được các bộ, cơ quan liên quan xử lý, trả lời đúng nội dung, vấn đề kiến nghị, với quan điểm, dẫn chiếu rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 6/2020, Chính phủ nhận được 336 kiến nghị phát biểu trực tiếp và qua văn bản. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ đã xử lý và trả lời cho địa phương 336/336 kiến nghị, đạt 100%.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 09/5/2020 và tổng  hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có tổng số 654 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp (khoảng 500 kiến nghị trực tiếp, trực tuyến gửi trước, trong và sau Hội nghị; 154 kiến nghị, đề xuất do VCCI tổng hợp), trong đó nhóm thành 157 nhóm kiến nghị, chủ yếu về các lĩnh vực tài chính, tín dụng, thuế... Về cơ bản, nhiều kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đã được tổng hợp, xử lý ở các mức độ khác nhau tại các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như Chỉ thị số 11/CT-TTg, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 84/NQ-CP…), cụ thể: có 91 nhóm kiến nghị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý ngay với nhiều giải pháp được đưa ra đã đáp ứng được sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp…; 6 nhóm kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Quốc hội đã báo cáo, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua; các nhóm kiến nghị khác đã được các bộ, cơ quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt thông qua thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Ngày 09/12/2019, sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức khai trương, Hệ thống trên được vận hành tại một địa chỉ duy nhất (pakn.dichvucong.gov.vn) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nắm bắt được các vấn đề phát sinh từ phía người dân, doanh nghiệp để chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ. Đến nay, Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.713 phản ánh, kiến nghị của người dân (trong tổng số hơn 9,6 nghìn phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia), trong đó có 1.914 phản ánh kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý, đã chuyển 1.327 phản ánh đến các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền, số còn lại đang đề nghị người dân bổ sung thông tin làm cơ sở xem xét, chuyển xử lý. Các bộ, ngành, địa phương đã trả lời 1.119 phản ánh, kiến nghị, đạt 85%; kết quả trả lời được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hầu hết người dân đều hài lòng với kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền. (611, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC