Thông tin Cải cách hành chính tháng 12/2020

10/12/2020 | 09:11 AM

 | 

21. Việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

 

Trong năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2004/QĐ-BYT ngày 07/5/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC Bộ Y tế thay thế Quyết định số 4169/QĐ-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 05/6/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2348/QĐ-BYT thành lập Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Y tế; Ngày 20/7/2020, ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BYT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Y tế. Tổ chức quản lý và vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Y tế. Theo dõi và đôn đốc các đơn vị để hồ sơ bị quá hạn trong các buổi họp giao ban Bộ.

Hiện nay Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục để cải tạo, sửa chữa trụ sở Bộ phận Một cửa Bộ Y tế tại tầng 1/Nhà A/Bộ Y tế. (238, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

22. Kết quả thực hiện công tác rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Y tế

Năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1889/KH-BYT ngày 07/12/2020 về triển khai Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức TW và Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đã xây dựng danh mục VTVL ngành y tế, VTVL của các đơn vị hành chính trong ngành Y tế, báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt.

 Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động đối với: Tạp chí Y Dược học, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, Bệnh viện Răng – Hàm - Mặt TW Hà Nội, Viện Pasteur Tp.HCM, Viện Pháp y Tâm thần TW, Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng TW, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng TW,… Đang xin ý kiến để hoàn thiện Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Phổi TW. Ban hành Quyết định số 625/QĐ-BYT ngày 25/02/2020 giao biên chế công chức hành chính năm 2020 với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Ban hành Công văn số 674/BYT-TCCB ngày 14/02/2020 về danh mục VTVL lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp y tế và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành y tế; Công văn số 166/BYT-TCCB ngày 13/01/2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; Công văn số 3250/BYT-TCCB ngày 12/6/2020 đề nghị bổ sung biên chế và VTVL chuyên trách công tác đảng, công đoàn, gửi Bộ Nội vụ.

Đến nay, Bộ Y tế có 34 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao quyền tự chủ về tài chính đã thực hiện việc xây dựng và tự phê duyệt Đề án VTVL. Bộ Y tế đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo VTVL theo đúng quy định của pháp luật. Đối với đơn vị chưa được giao tự chủ, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị tự chủ một phần về chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên xây dựng Đề án VTVL, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt để làm căn cứ cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bộ Y tế đã tổ chức thẩm định phê duyệt: Đề án sửa đổi, bổ sung VTVL và cơ cấu ngạch công chức của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược; Đề án sửa đổi, bổ sung VTVL của Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y Tâm thần TW, Viện Pháp y Tâm thần TW Biên Hòa, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên, Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc, Trung tâm Pháp y Tâm thần TW khu vực Tây Nam bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền TW, Bệnh viện 74 TW, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa, Bệnh viện Tâm thần TW 2, Viện Pasteur Nha Trang,… Hoàn thiện Đề án VTVL của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Y tế công cộng Tp.HCM, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Đại học Y Dược Tp.HCM, trình phê duyệt.

Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV để làm cơ sở xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn Khung danh mục VTVL, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Hiện Bộ Y tế đang chờ ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư để ban hành. Tổ chức xây dựng dự thảo, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị cho phù hợp và tinh gọn, hiệu quả (tập trung vào các đơn vị có quy chế tổ chức đã phê duyệt trên 10 năm và các đơn vị đã giao tự chủ toàn bộ chi thường xuyên). Hiện Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. (910, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

23. Công tác tổ chức bộ máy ở Trung ương của Bộ Y tế

Triển khai Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn thành lập Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế (Quyết định số 649/QĐ-BYT ngày 27/02/2020); Ban hành Công văn số 1143/BYT-TCCB ngày 10/3/2020 về thành lập Hội đồng trường, gửi các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ triển khai thực hiện; Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và đang hướng dẫn các Cơ sở giáo dục đại học khác thành lập Hội đồng Trường; Triển khai xây dựng Quy chế mẫu Hội đồng Trường, Quy chế tổ chức và hoạt động mẫu của trường đại học khối y dược trực thuộc Bộ.

Tính dến nay, Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 11/13 trường: Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Y Dược Tp. HCM, Đại học Y Dược Thái Bình, Học viện Y Dược học cổ tuyền Việt Nam, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Y Dược Cần Thơ. Hiện đang hoàn thiện Hồ sơ để công nhận Hội đồng trường đối với Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương.

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/12/2020, Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện để chuẩn bị cho việc bàn giao Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí về UBND tỉnh Quảng Ninh. Ban hành Quyết định thành lập Tạp chí Y Dược học trên cơ sở sáp nhập Tạp chí Y học Thực hành và Tạp chí Dược học. Hiện Bộ Y tế đang kiện toàn tổ chức, bộ máy của Tạp chí; Quyết định thành lập Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW; Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Ứng phó khẩn cấp đại dịch Covid-19; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sức khỏe toàn cầu của Bộ Y tế; Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa thuộc Viện Dược liệu. Tổ chức xây dựng và thẩm định Đề án giải thể tạp chí thuộc các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế. Tổ chức lại Báo Sức khỏe & Đời sống trên cơ sở sáp nhập Báo Sức khỏe & Đời sống (trực thuộc Bộ Y tế) và Báo Gia đình & Xã hội (trực thuộc Tổng cục Dân số).

   Xây dựng Đề án sắp xếp chuyển giao một số Bệnh viện thuộc Bộ Y tế về UBND các tỉnh, thành phố quản lý. Xây dựng tiêu chí bệnh viện đầu ngành (tuyến đầu), tiến tới Bộ Y tế chỉ quản lý các bệnh viện đầu ngành, các bệnh viện trực thuộc khác chuyển về địa phương quản lý. Đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ về thí điểm cơ chế tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đầu tư của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện K. Ban hành Báo cáo số 903/BC-BYT ngày 15/6/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số thuộc Bộ Y tế; Báo cáo số 1184/BC-BYT ngày 31/7/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục Dân số được duy trì cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg.

Để kiện toàn hệ thống y tế dự phòng từ trung ương đến địa phương theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp ở tuyến Trung ương: thành lập 04 Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng tại Hà Nội, Nha Trang, Tây nguyên và Tp. HCM trên cơ sở sáp nhập các viện hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng, phòng chống bệnh tật,...; thành lập Trung tâm Quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) tuyến Trung ương trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hoạt động về lĩnh vực kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm. Theo đó, bộ máy tổ chức y tế tuyến Trung ương sẽ tiếp tục được tinh gọn, giảm đầu mối. (854, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

24. Công tác tổ chức bộ máy ở địa phương của Bộ Y tế

Bộ đã đề xuất với Chính phủ hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế cấp huyện trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 11/1/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tính đến thời điểm hiện nay, trên phạm vi cả nước, đã có 59/63 tỉnh, thành phố có Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 4 tỉnh/thành phố đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản, chờ UBND cấp tỉnh xem xét, ký ban hành.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục việc đánh giá Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 18/12/2014 quy định về y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Thông tư số 37/2016/NĐ-CP ngày 25/10/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. (331, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

25. Về phân cấp quản lýkiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành: Quyết định số 1788/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 về phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ thuộc cơ cấu tổ chức của các Cục, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Quyết định số 1554/QĐ-BYT ngày 04/4/2020 về việc phân cấp thẩm quyền quản lý hồ sơ viên chức của Bộ Y tế.

Triển khai thực hiện các nội dung đã phân cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định các nội dung phân cấp. Thực hiện việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo quy định, ngày 26/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1531/KH-BYT về việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, tiến hành kiểm tra tại 8 đơn vị thuộc Bộ và 25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. (197, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

26. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 947/KH-BYT ngày 22/6/2020 về kế hoạch công tác thanh niên ngành y tế năm 2020; Báo cáo số 984/BC-BYT ngày 26/6/2020 kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên; ban hành Báo cáo số 884/BC-BYT ngày 11/6/2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Báo cáo số 1106/BC-BYT ngày 17/7/2020 về việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020 của Bộ Y tế; Báo cáo số 1362/BC-BYT ngày 31/8/2020 về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp ổn định và phát triển đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng dự thảo, xin ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế; Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế.

Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV. Triển khai xây dựng quy trình ISO trong thi tuyển, xét tuyển viên chức làm căn cứ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tuyển dụng thống nhất theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp khác chuyển đến do đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện. Hiện Bộ Y tế đang tiến hành khảo sát, đánh giá về số lượng và đào tạo của viên chức chuyên ngành thiết bị y tế và nhân viên khúc xạ nhãn khoa để có cơ sở xây dựng dự thảo thông tư tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thiết bị y tế và nhân viên khúc xạ nhãn khoa.

Triển khai phần mềm thống kê báo cáo về công tác tổ chức và nhân lực y tế tại toàn bộ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố thực hiện phần mềm thống kê báo cáo nhân lực y tế. Xây dựng dự thảo quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm quản lý Hồ sơ cán bộ công chức, viên chức ngành y tế. Hiện Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Quyết định hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ mới đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Triển khai đánh giá việc thực hiện Thông tư số 23/2005/TT-BYT về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, chuẩn bị cho việc sửa đổi Thông tư số 23/2005/TT-BYT. (654, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

27. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5947/QĐ-BYT ngày 24/12/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Y tế năm 2020. Thực hiện Quyết định số 5947/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ cho cho 02 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh) và một số đơn vị thuộc Bộ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

  1. ử 34 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 07 cán bộ đi học lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị; 50 cán bộ dự tuyển lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; 11 cán bộ đi bồi dưỡng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp; 21 cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ; và 19 cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng quốc phòng - an ninh đối tượng 2. tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 143 cán bộ thuộc đối tượng 3. Bộ Y tế cũng đã tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị cho 88 công chức, viên chức Bộ Y tế.

Hoàn thiện Báo cáo số 1253/BC-BYT ngày 08/8/2020 báo cáo phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ tri thức giai đoạn 2021 - 2030”; Báo cáo số 4462/BYT-TCCB ngày 26/8/2020 báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Tổ chức biên soạn và thành lập Hội đồng thẩm định các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng (hạng II, III, IV). Tổ chức khai giảng và bế giảng các lớp Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế cho cán bộ lãnh đạo (Lãnh đạo Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ; Sở Y tế; Lãnh đạo bệnh viện trực thuộc Bộ và trực thuộc sở y tế, các đơn vị y tế dự phòng/CDC). Tổ chức Hội nghị công tác thanh niên và Câu lạc bộ Bí thư Đoàn ngành Y tế tại Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh. Khai giảng lớp đào tạo khóa 15 cho các bác sĩ trẻ thuộc Dự án 585. (449, 1)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

28. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế

Ngày 08/6/2020, Bộ Y tế đã tổ chức thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy trình quy định. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu đối với 20 đồng chí và bổ nhiệm lại cho 16 đồng chí là Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu cho 32 đồng chí và bổ nhiệm lại cho 31 đồng chí là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 4213/QĐ-BYT ngày 20/9/2017. Năm 2020, Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định, rà soát quy hoạch của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn các đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) đối với viên chức theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV. Xây dựng quy trình ISO về thi tuyển, xét tuyển viên chức để các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tuyển dụng thống nhất theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn tiếp nhận viên chức từ đơn vị sự nghiệp khác chuyển đến do đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện.

Bộ Y tế đã tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I đối với chức danh bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp, dược sĩ cao cấp cho 34 viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương, ban hành quyết định công nhận kết quả kỳ thi và thông báo cho các địa phương, đơn vị làm thủ tục bổ nhiệm vào CDNN mới đối với viên chức đạt kết quả; Tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II đối với chức danh bác sĩ chính, dược sĩ chính, y tế công cộng chính, điều dưỡng hạng II, kỹ thuật y hạng II cho 230 viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Cục Quản trị - Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức xét thăng hạng CDNN từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) cho 83 viên chức thuộc các trường đại học trực thuộc Bộ; Tổ chức thi thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I cho 216 viên chức, từ hạng III lên hạng II cho 2.470 viên chức và thi thăng hạng giảng viên chính cho 210 viên chức. Đến nay, Bộ Y tế đang thực hiện thủ tục để bổ nhiệm vào CDNN mới đối với viên chức đạt kết quả theo quy định. Tổ chức xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học hạng II không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất bổ nhiệm CDNN nghiên cứu viên chính (hạng II) cho 05 viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Phê duyệt kế hoạch xét thăng hạng CDNN viên chức năm 2020 đối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 và ban hành các quyết định công nhận kết quả tuyển dụng cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Tổng cục,… thuộc Bộ. Rà soát các cán bộ, viên chức lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Bộ trưởng quản lý đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc nghỉ quản lý và tiến hành các thủ tục nghỉ hưu hoặc thôi quản lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đúng quy định về việc: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, điều động, nghỉ hưu, thôi việc,... đối với các cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp. Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo quy định công tác đánh giá cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch; công tác kê khai, tài sản thu nhập; bổ sung lí lịch cán bộ, hồ sơ đảng viên.  (815,1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

29. Kết quả triển khai công tác Tài chính – Ngân sách năm 2020

Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVI-19 thay thế Nghị quết số 37; Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thẩm quyền, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn (thay thế Thông tư 20/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018). Ban hành Quyết định số 73/QĐ-BYT ngày 09/01/2020 về Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 6098/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 ban hành nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 6099/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 phần chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; Quyết định số 6125/QĐ-BYT ngày 31/12/2019 giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020; Quyết định số 232/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 về kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020; Quyết định số 385/QĐ-BYT ngày 12/02/2020 về phân bổ kinh phí và giao nội dung, dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020; Quyết định số 1574/QĐ-BYT ngày 06/4/2020 ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Quyết định số 1772/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 1814/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế; Các Quyết định giao bổ sung, điều chỉnh kinh phí phòng, chống COVID-19 cho các đơn vị trực thuộc Bộ (Quyết định số 406/QĐ-BYT ngày 13/02/2020, số 435/QĐ-BYT ngày 14/02/2020).

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 80/KH-BYT ngày 22/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch hành động số 1166/KH-BYT ngày 29/7/2020 triển khai Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ban hành các Công văn số 7701/BYT-KHTC ngày 31/12/2019 của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 4636/BYT-KH-TC ngày 31/8/2020 gửi Bộ Tài chính Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023; Công văn số 3854/BYT-KH-TC ngày 20/7/2020 hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá công tác thực hiện kế hoạch hoạt động, dự toán năm 2020 và xây dựng kế hoach hoạt động, dự toán ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023 ngành y tế; Công văn số 4166/BYT-KH-TC ngày 19/7/2020 hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá công tác thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020; Công văn số 5805/BYT-KH-TC ngày 26/10/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Thực hiện các nội dung công việc để phê duyệt: Dự án mua sắm Trang thiết bị và Danh mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn NSNN giao năm 2020 và nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; nội dung hoạt động và dự toán kinh phí chỉ đạo tuyến, Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh cho các đơn vị được giao dự toán NSNN năm 2019; nội dung hoạt động và dự toán các nhiệm vụ chương trình cấp Bộ, nhiệm vụ đặt hàng, chương trình mục tiêu y tế - dân số cho các đơn vị, Dự án; chủ trương mua sắm tài sản cho các đơn vị trực thuộc Bộ từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2021 gửi Bộ Tài chính theo quy định. Rà soát kinh phí đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN giao năm 2020, từ nguồn NSNN giao bổ sung kinh phí phòng chống dịch và nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Chuẩn bị và đảm bảo công tác hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19: mua sắm vật tư, trang thiết bị, xây dựng chế độ cho viên chức, người lao động tham gia phòng chống dịch, đối tượng cách ly, điều trị Covid-19. (1051, 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC

 

30. Thực hiện công tác quyết toán, thanh tra, kiểm toán

Ngày 06/7/2020 Bộ Y tế ban hành Công văn số 3634/BYT-KH-TC gửi Kiểm toán nhà nước báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; Làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Bộ Y tế. Thông báo quyết toán NSNN năm 2018 và thông báo quyết toán NSNN vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc. Xét duyệt và tổng hợp quyết toán NSNN năm 2019, đối chiếu số liệu thu, chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động của các đơn vị năm 2019 theo chế độ kế toán ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chuẩn bị tài liệu phục vụ Thanh tra Chính phủ thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. ( 187, 0.5)

Phòng Kiểm soát TTHC