Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

01/12/2014 | 08:07 AM

 | 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có Quyết định số 216/QĐ-K2ĐT, ngày 26/11/2014 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008