Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

15/12/2014 | 02:53 AM

 | 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5173/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày  15 tháng 12  năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2014;

Theo đề nghị của đồng chí Chánh Văn phòng Bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ Y tế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối vi các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ KH&CN (để biết);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTrB, VPB (để biết);

- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, VPB1.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Viết Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​​​
Quyet dinh cong bo theo mau QD19 (chu1ECB Du00E2n su1EEDa).doc