Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

01/12/2014 | 08:05 AM

 | 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có Quyết định số 214/QĐ-K2ĐT, ngày 24/11/2014 Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008