Quyết định số 3723/QĐ-BYT, ngày 25/4/2013 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 – 2015”

07/04/2014 | 06:30 AM

 | 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3723/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25  tháng 4  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin,

truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 – 2015”

 


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2447/2012/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2448/2012/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 - 2015”.​

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng BYT (để chỉ đạo);

- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC) (để b/c);
- Như  Điều 3;
- SYT các tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để t/hiện);
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Thanh Long

Kế hoạch TTCCHC 2013-2015

Phụ lục​


Phụ lục final.doc
Ke hoach TT CCHC 2013 - 2015 final.doc