Quyết định số 3638 /QĐ-BYT, ngày 25/9/2012 về việc Ban hành 11 quy trình, biểu mẫu của Văn phòng Bộ liên quan đến hoạt động của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế

04/04/2014 | 06:00 AM

 | 

BỘ Y TẾ

 

 


Số: 3638 /QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành 11 quy trình, biểu mẫu của Văn phòng Bộ

liên quan đến hoạt động của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế

 

 


BỘ TR­­ƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 22/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động của Bộ Y tế giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TĐC ngày 11/3/2008 và Quyết định số 1632/QĐ-TĐC ngày 22/9/2011 của Tổng Cục Đo lường Chất lượng về cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước cho Văn phòng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng Bộ - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 11 Quy trình, biểu mẫu của Văn phòng Bộ liên quan đến hoạt động của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế (Danh mục 11 quy trình, biểu mẫu xin gửi kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trư­ởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như­­ Điều 3;

- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

- L­­ưu: VT; VPB1.

KT. BỘ TR­­ƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Tiến

 ​

​​
Danh mục 11 quy trình, biểu mẫu.doc