Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

29/09/2016 | 03:12 AM

 | 

Quyết định 4988/QĐ-BYT, ngày 16/6/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm

qdb-2016-4988-14 quy tr__nh ATTP.pdfqdb-2016-4988-14 quy tr__nh ATTP.pdf