Nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2022 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế

06/10/2021 | 09:15 AM

 | 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng chăm sóc sức khỏe bà mẹ; chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em; dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phòng chống các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con; xác định lại giới tính; dự phòng và điều trị vô sinh, với mục tiêu chung là: xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tổ chức giải quyết những phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức đối với việc thực hiện văn bản QPPL về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em; thực hiện công tác kiểm soát các thủ tục hành chính (TTHC) đơn giản, hiện đại hóa các thủ tục hành chính, công bố công khai và cập nhật TTHC công khai theo quy định; giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời không để nợ đọng; tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Vụ; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ ở từng vị trí việc làm. Thực hiện đánh giá, phân loại công chức; thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của Vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em; triển khai thực hiện Chính phủ điện tử theo quy định, hướng dẫn của Bộ; tiếp tục thực hiện ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các đơn thuộc lĩnh vực Vụ quản lý; cải thiện công tác cải cách hành chính của Vụ ngày càng hiện đại hóa, khoa học và phát triển. Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022 với một số nhiệm vụ trọng tâm là:

Về cải cách thể chế: Vụ tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch ban hành xây dựng văn bản QPPL năm 2022 của Bộ với mức độ hoàn thành 100% theo lĩnh vực được phân công; thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; Kiểm tra văn bản QPPL do Bộ, ngành khác, địa phương ban hành có liên quan; Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Thực hiện công tác hợp nhất văn bản QPPL có liên quan; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý Vụ; phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt 100% kế hoạch đề ra; tổ chức tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Về cải cách thủ tục hành chính: tổ chức, đôn đốc các cán bộ, công chức trong Vụ triển khai rà soát, cập nhật, công bố TTHC đúng thời gian, niêm yết, công khai các TTHC đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Vụ hoàn thành đạt 100% theo mức kế hoạch đã đềra; rà soát, phân cấp các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; Công khai các thủ tục hành chính công trên trang web của của Bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính công. Tiếp nhận các ý kiến phản hồi, trao đổi qua hộp thư điện tử công vụ. Ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý và điều hành văn bản điện tử; tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và tổ chức về TTHC đạt 100% việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các phản ánh kiến nghị đó.

Về  cải cách tổ chức bộ máy: rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Vụ; sắp xếp nhân lực theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; rà soát, đầu mối xây dựng các văn bản QPPL liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo nhiệm vụ được giao; Đầu mối xây dựng, đề xuất các hoạt động chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho đơn vị trong mạng lưới CSSKSS, sức khỏe bà mẹ, trẻ em; kiện toàn tổ chức quản lý, ứng dụng các cơ sở dữ liệu CSSKSS, sức khỏe  bà mẹ, trẻ em hệ thống thông tin SKSS nhằm nâng cao hiệu quả công tác CSSK nói  chung và CSSKSS, sức khỏe bà mẹ, trẻ em nói riêng; đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng xuất; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc trên môi trường số, trực tuyến.

Trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho chuyên viên, lãnh đạo của Vụ nhất là quản lý và đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh  danh nghề nghiệp về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng quản lý và kỹ năng hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...; Tiếp tục triển khai Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong Vụ; xây dựng chi tiết tiêu chí phân loại đánh giá, trình tự thủ tục đánh giá, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác; phối hợp với các Vụ/Cục liên quan trong việc nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức viên chức trong ngành y tế; thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; đề xuất, xây dựng các tiêu chí thi tuyển dụng các vị trí công chức của Vụ còn thiếu và phối hợp với Vụ TCCB trong công tác tuyển dụng công chức của Vụ để bổ sung đủ biên chế do Bộ giao nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động nhiệm vụ, công tác được giao; phối hợp với các Vụ, Cục liên quan trong việc đổi mới công tác quản lý, cán bộ công chức.

Trong cải cách tài chính công: rà soát, tổ chức triển khai các hoạt động chương trình/dự án liên quan và thực hiện nghiêm túc theo các quy định quản lý tài chính của nhà nước, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động và phối hợp với các Vụ, Cục liên quan trong công việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định, tiến độ, hiệu quả và tiết kiệm; chuẩn hóa chất lượng dịch vụ công dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và hiện đại hóa hành chính như triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; duy trì hệ thống báo lĩnh vực sức khỏe sinh sản trên phần mềm V20. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tiếp tục vận hành và duy trì phần mềm báo cáo thống kê về CSSKSS. Duy trì hoạt động ổn định trang web với tên miền thuộc cổng thông tin của Bộ (mch.moh.gov.vn): thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành, thông tin về hoạt động của ngành y, hệ SKSS, thông báo các hoạt động dự kiến, cung cấp tài liệu, biểu mẫu, đăng tải dự thảo xin ý kiến, trao đổi kinh nghiệm,….Ứng dụng thường xuyên và liên tục hệ thống thư điện tử của Bộ Y tế , hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử, sử dụng hiệu quả các hệ thống này trong công việc. đảm bảo đầy đủ các thông tin ;liên quan tới TTHC công thuộc lĩnh vực sức khỏe sinh sản trên internet. Thực hiện 100% thủ tục hành chính công của Vụ ở mức độ 4 cơ bản; Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tối ưu nhất. Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2015 trong năm 2022./. (1652. 3)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế .