MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ TRONG THỜI GIAN TỚI[1]

20/08/2023 | 09:37 AM

 | 

 

Ngày 10/5/2023, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp chuyên đề cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Trên cơ sở phân tích về kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2022, thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023, ý kiến tham luận của các đơn vị và đề xuất của Thường trực CCHC Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế thời gian tới là:

Cần thiết lập cơ chế đánh giá việc tổ chức, triển khai công tác CCHC với đánh giá thi đua hằng năm của đơn vị và người đứng đầu đơn vị. Thường xuyên, định kỳ có đánh giá về CCHC trong các đơn vị thuộc Bộ. Kịp thời biểu dương đơn vị, cá nhân thực hiện tốt trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ và ngược lại xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong CCHC.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Ytế cần chủ động, tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong kế hoạch năm. Thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ quan, đơn vị; Quan tâm, bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; Tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch đã được phê duyệt; Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, thực chất; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Kịp thời công bố, công khai cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ công, trang tin của các cơ quan, đơn vị, kịp thời sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. Bổ sung trang thiết bị và nguồn lực để triển khai Đề án 06. Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định; Tích cực xây dựng, hoàn thiện về vị trí việc làm và định mức biên chế theo quy định; Tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước; Khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành. Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ; Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu và tiến độ.

Các đơn vị đầu mối phụ trách các lĩnh vực CCHC của Bộ Ytế chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị có giải pháp cụ thể, bám sát tình hình, yêu cầu thực tiễn đề ra các giải pháp cụ thể tổ chức triển khai có hiệu quả công tác CCHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm với kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm cải thiện chỉ số CCHC; Chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, truyền thông về mục tiêu ý nghĩa, nội dung về kết quả CCHC của đơn vị, tích cực đổi mới, tạo bước đột phá, giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong CCHC; Tham mưu, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên nguồn lực, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã đề ra: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế công lập phấn đấu năm 2023 đạt tối thiểu 85%, đến năm 2030 đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn TTHC đạt trên 90%. Đến cuối năm 2023, 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện từ xa; Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Y tế và Tổ thường trực CCHC của Bộ để tham mưu với Lãnh đạo Bộ trong tổ chức, triển khai thực hiện về công tác CCHC nhằm cải thiện chỉ số này trong thời gian tới, nhất là công tác cải cách thể chế và công tác cải cách tài chính công.

Tổ thường trực CCHC của Bộ Y tế: đầu mối tổ chức Hội nghị tập huấn CCHC năm 2023, mời Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ tham dự và mời Bộ trưởng chủ trì, yêu cầu cấp trưởng các đơn vị tham dự đầy đủ.

 

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 

[1] Thông báo số 697/TB-BYT ngày 27/5/2023 về thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại cuộc họp chuyên đề về cải cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023