MỘT SỐ NỘI DUNG TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ Y TẾ THỜI GIAN QUA[1]

17/07/2023 | 16:00 PM

 | 

 

 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại Bộ Y tế luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với lộ trình thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hàng năm của Bộ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, một số nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính hiệu quả trong từ năm 2021 đến nay là:

Phổ biến, quán triệt các Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế hàng năm; các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế về đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tuyên truyền về kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế và việc triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực y tế cho lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ (đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính).

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Những kết quả đạt được của việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ; quá trình triển khai Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế theo chỉ đạo của Chính phủ; kết quả thực hiện rà soát điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính lĩnh vực y tế, triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Tổ chức các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Thông tin tương đối kịp thời, chính xác, đầy đủ về công tác phòng chống dịch với mục tiêu để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm…

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ

 

 

[1] Báo cáo số 689 /BC-BYT ngày 25/5/2023 của BYT