MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRẦN VĂN SƠN TẠI BUỔI LÀM VIỆC GIỮA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BẢO ĐẢM THÔNG TIN PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

18/07/2023 | 09:36 AM

 | 

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì buổi làm việc giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng Chính phủ ghi nhậnđánh giá cao các kết quả nổi bật của Bộ Y tế trong công tác kiểm soát TTHC, bảo đảm thông tin phục vụ côn g tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả; Bộ Y tế tích cực chủ động đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh đã góp phần cải thiện môi trường đầu kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC,…; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của Bộ Y tế, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành Y tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện, Văn phòng Chính phủ cho rằng: Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế  như việc cải cách một số quy định, TTHC bất cập gây cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh còn chưa kịp thời (chậm ban hành hướng dẫn về đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế); việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, quy định phân cấp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đạt tỉ lệ thấp (62 quy định kinh doanh, 69 TTHCphương án phân cấp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa được thực thi); việc công khai minh bạch TTHC chưa kịp thời (công bố TTHC còn chậm; nội dung công khai TTHC chưa cập nhật); kỷ luật, kỷ cương hành chính lúc, có nơi chưa nghiêm (tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn còn cao, năm 2022 là 8,5%; quý I năm 2023 là 16,2%). Việc tham mưu xửcác vấn đề liên quan đến phản ứng chính sách của một số Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ còn chậm, …; việc cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, cũng như xây dựng các hệ thống bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa đúng thời hạn (chưa thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chưa hoàn thành chức năng số hóaKho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, nhân; chưa triển khai xây dựng Hệ thống báo cáo của Bộ Y tế để kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; chưa hoàn thành việc xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;…).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên thực hiện tốt công tác công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Đẩy mạnh cải cách quy định, TTHC; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanhđời sống của người dân; hoàn thành thực thi các phương án cải cách đã được cấp thẩm quyền phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Quan tâm thống chính xác, đầy đủ và cắt giảm mạnh các TTHC nội bộ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của ngành Y tế.

Tích cực thực hiện tham vấn các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quy định kinh doanh; đồng thời, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các quy định trên Cổng Tham vấn tra cứu quy định kinh doanh

Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình khả năng phản ứng chính sách; kịp thời công bố công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định số 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, trong đó tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; nâng cao tỷ lệ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tái cấu trúc quy trình, cắt giảm tối thiểu 20% các TTHCmẫu đơn, tờ khai bảo đảm TTHC thuận lợi, đơn giản, dễ thực hiện.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành; thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy chế làm việc của Chính phủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đánh giá, giám sát chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian thực).

Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 những năm tiếp theo trong ngành Ytế. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát TTHC, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, huy động tạo đồng thuậnhội tham gia vào quá trình cải cáchchuyển đổi số ngành Y tế.

Phòng KSTTHC, Văn phòng B