Một số kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

10/10/2021 | 09:20 AM

 | 

 

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh bà Rịa –Vũng Tàu, Sở Y tế tỉnh đã tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính và đạt được một số kết  quả. Cụ thể:

Về cải cách thủ tục hành chính, trong năm, Sở đã thực hiện tốt công tác kiểm soát việc chấp hành các quy định về TTHC; không đặt thêm bất kỳ thủ tục hành chính hoặc giấy tờ ngoài quy định; chấp hành đúng các quy trình, thời gian giải quyết TTHC. Qua rà soát, đã đề nghị bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược; ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế Dự phòng; công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm; ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Mỹ phẩm; ban hành quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ. bên cạnh đó, Sở đã thực hiện tốt việc công khai các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Qua đó tăng cường sự giám sát đối với việc chấp hành của cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính,

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế , Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Sở đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai sử dụng văn phòng điện tử eOffice để trao đổi văn bản trong hoạt động đối với 22 đơn vị (bao gồm Sở Y tế và 21 đơn vị trực thuộc). Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản đúng theo quy trình nhằm đảm bảo đáp ứng kết nối liên thông; phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm khắc phục các lỗi tồn tại trên phần mềm.

Trong triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đã cung cấp 128 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trong đó có 47 thủ tục hành chính mức độ 3 và 81 thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc các lĩnh vực Khám chữa bệnh; Dược phẩm, mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực thẩm; Trang thiết bị y tế; Tổ chức cán bộ; Y tế dự phòng; giám định y khoa, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được vận hành, duy trì tại Trung tâm Giám định Y khoa ban hành; Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) đã được cấp giấy chứng nhận công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2007 (Quyết định số 171/QĐ-AOSC ngày 13/11/2020, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm đã được Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005 (Quyết định số 06.2017/QĐ-VPCNCL ngày 06/01/2017). Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đã công bố, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động Quản lý nhà nước...

Phương hướng trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở năm 2022 là: tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách thể chế; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tham mưu UBND phê duyệt sửa đổi, bổ sung các TTHC; phấn đấu giải quyết và cấp CCHN, giấy phép, ...trước thời hạn quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trong công tác thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai và thực hiện việc rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc; thực hiện các quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức và công tác đào tạo; thực hiện cách chính sách cải cách về,thu nhập, tiền lương cũng như thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành Y tế; duy trì áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Y tế, Chi cục ATVSTP, Chi cục DSKHHGĐ, Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu; đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chuyển đổi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại Trung tâm Giám định Y khoa, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa./. (1090. 2)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế