MỘT SỐ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2023

18/07/2023 | 09:29 AM

 | 

 

 

 

       Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại Bộ y tế trong những năm gần đây được duy trì thường xuyên, liên tục. Nhờ đó mà nhận thức của cán bộ, người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật ngày càng được nâng lên. Thời gian qua, Bộ Y tế đã tăng cường đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền đảm bảo thực chất, hiệu quả. Nhiều hoạt động được tổ chức rộng rãi, tạo sức lan tỏa, được cán bộ, người dân, doanh nghiệp hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Y tế đã được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng tuyên truyền: tổ chức tuyên truyền, tập huấn thông qua việc mở các hội nghị, tọa đàm, hội thảo, hội thi, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị với nội dung phong phú, sự phối hợp của nhiều cơ quan, báo, đài của Trung ương và địa phương. Cụ thể:

Chuẩn bị, trình bày Báo cáo tham luận Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế” tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Bộ Y tế năm 2020 vào tháng 3/2021.

Viết tin, bài về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế; sưu tầm tin, bài về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. (https://moh.gov.vn/web/cchc/tin-tuc).

Công tác tuyên truyền về cải cách TTHC được thực hiện bằng nhiều hình thức: TTHC được công khai ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế; niêm yết công khai các TTHC tại nơi giải quyết TTHC của các Vụ, Cục.

Phối hợp với một số cơ quan báo chí Trung ương ký kết Chương trình hợp tác với Bộ Y tế để phối hợp tuyên truyền các chính sách nổi bật của ngành Y tế năm 2021, trong đó có nội dung tuyên truyền về kết quả triển khai cải cách hành chính, cải cách TTHC của Bộ Y tế.

Công tác truyền thông phòng chống dịch đã đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan thông tin về dịch bệnh để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; giúp người dân hiểu và chia sẻ những khó khăn của đất nước, tích cực ủng hộ và tự giác tham gia phòng, chống dịch. Từ khi có dịch đến nay, thông tin về dịch bệnh luôn được các bộ, ngành, địa phương báo cáo và Bộ Y tế cập nhật, cung cấp trong các Bản tin tình hình phòng, chống dịch bệnh của Ban chỉ đạo 3 lần hàng ngày (lúc 6h, 12h, 18 giờ) và hiện nay là 18h hàng ngày, đăng tải trên trang thông tin của Bộ (www.covid19.gov.vn). Bản tin được cung cấp trên tất cả các nền tảng truyền thông, bao gồm Facebook, Zalo, Viber đến Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí. Trên cơ sở đó các cơ quan báo chí truyền thông đã thông tin rộng rãi đến công chúng.

Tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo đối thoại giữa Bộ Y tế với doanh nghiệp Dược năm 2022;  Tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện quy định về kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP vào ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế vào ngày 29/3/2022 tại Bộ Y tế; Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào ngày 20/04/2022 tại Hà Nội,....

Xây dựng và phát hành cuốn “Hỏi – Đáp về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế”, xuất bản năm 2019.

Xây dựng và xuất bản cuốn “Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ngành Y tế” để hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản thực hiện KSTTHC cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế, xuất bản năm 2020.

Ban hành Cuốn sổ tay Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế kết hợp với Sổ ghi chép. Việc lồng ghép tính năng như vậy nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giúp Lãnh đạo các đơn vị có thể sử dụng tra cứu TTHC khi cần thiết...

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ