KẾT QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÝ I NĂM 2023

17/07/2023 | 15:56 PM

 | 

Cải cách thủ tục hành chính phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Cải cách thủ tục hành chính cần tiền đề là cải cách thể chế, sự song hành của cải cách công vụ và sự thúc đẩy của hiện đại hóa nền hành chính.

Trong những tháng đầu năm 2023, các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh rà soát, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhất là dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh,...

Về công bố, công khai TTHC: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 23/3/2023, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 575 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý11; đồng thời, công khai, cập nhật danh mục và nội dung TTHC thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương mình trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các kênh thông tin khác theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực hiện TTHC. Theo thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tại thời điểm ngày 23/3/2023, cả nước có 6472 TTHC, trong đó 3868 TTHC thực hiện tại bộ, cơ quan Trung ương, 1395 TTHC thực hiện tại địa phương và 1753 TTHC ngành dọc tại địa phương.

Về vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia: Các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh tiến độ rà soát, cấu trúc lại quy trình TTHC để tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường kết nối, thanh toán trực tuyến để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến ngày 23/3/2023, đã có 4396 TTHC cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (2525 thủ tục của người dân, 2345 thủ tục của doanh nghiệp), trong đó có nhiều dịch vụ công được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: Đăng ký, cấp biển số xe; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; đổi giấy phép lái xe; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế,... Theo thống kê, đến ngày 23/3/2023 đã có trên 183 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và có hơn 10 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Triển khai Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai hoặc ban hành văn bản quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý; rà soát, đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính để sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hợp lý, hiệu quả dựa trên tần suất giao dịch, khối lượng công việc tại Bộ phận một cửa các cấp. Cùng với đó, nhiều bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường quan tâm, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng và thường xuyên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp để nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo báo cáo, trong Quý I/2023 kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tiếp tục duy trì ở mức cao, bình quân cả nước đạt 98,01%; trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của các bộ, cơ quan Trung ương đạt 99,87%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 98,61%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của UBND cấp huyện đạt 94,20%, UBND cấp xã đạt 99,36%. 

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ