Kế hoạch số 196/KH-BYT, ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Thông tin, truyền thông cải cách hành chính cửa cơ quan Bộ Y tế năm 2014

17/04/2014 | 02:31 AM

 | 

Kế hoạch Thông tin, truyền thông cải cách hành chính cửa cơ quan Bộ Y tế năm 2014

BỘ Y TẾ

 

 


Số: 196 /KH-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thông tin, truyền thông cải cách hành chính

của Cơ quan Bộ Y tế năm 2014

 


I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1. Cơ sở pháp lý:

-            Quyết định số 2448/QĐ-BYT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2015.

-            Quyết định số 3723 /QĐ-BYT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch “Thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013- 2015”. 

-            Quyết định số 436/QĐ-BYT ngày 07/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2014.

 2. Cơ sở thực tế:

Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Chính phủ về cải cách hành chính, Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế còn một số tồn tại như: Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với kế hoạch hàng năm; việc sửa đổi và ban hành mới các Nghị định của Chính phủ hoặc sửa đổi các Luật đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các nội dung đơn giản hóa các thủ tục hành chính khiến việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn; kinh phí dành cho xây dựng văn bản còn hạn chế; một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm ban hành so với kế hoạch đề ra. Mặt khác, nhận thức sai lệch về giao tiếp hành chính từ các cấp quản lý, đội ngũ cán bộ công chức và cả công dân khi tiếp xúc với thủ tục hành chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện cải cách hành chính. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ năm 2013, kết quả đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2012 xếp trong nhóm đạt kết quả thấp.

Để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2020, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch Thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2014, cụ thể như sau:

II.  MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.     Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức của thủ trưởng cơ quan và của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và tăng cường giám sát của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính.

2. Đối tượng tuyên truyền:

a.       Lãnh đạo Bộ Y tế;

b.          Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Y tế, đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính;

c.          Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ Y tế.

d.          Phóng viên báo chí theo dõi công tác y tế.

3. Giải pháp thực hiện:

 a. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách cải cách hành chính nói chung và truyền thông về cải cách hành chính nói riêng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Y tế.

 b. Tăng cường phối hợp với các đơn vị truyền thông, các cơ quan báo, đài để xây dựng các tin bài về cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

 c. Chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gồm 06 lĩnh vực chính: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính (trên các website, báo, tạp chí, bản tin v.v…) để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch.

d. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1.Phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ngành y tế; các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Y tế về cải cách hành chính.

2.Tăng cường nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 – 2015 tại Cơ quan Bộ Y tế và việc triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực y tế cho lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ (đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính); các phóng viên báo chí theo dõi về cải cách hành chính ngành y tế.

3. Thiết lập kênh thông tin và cung cấp thông tin về cải cách hành chính thuộc 6 lĩnh vực (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính) Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

4. Cung cấp thông tin về cải cách hành chính cho phóng viên theo dõi công tác y tế và các kênh truyền thông khác.

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện truyền thông cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ năm 2014.

6.  Sơ  kết, đánh giá công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2013 – 2014.  

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ CHI TIẾT (kế hoạch chi tiết tại phụ lục kèm theo chỉ dành cho các đơn vị thuộc Bộ Y tế)

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Y tế

a. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ phân công trực tiếp cán bộ chỉ đạo và cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách.

b. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/6 và 20/12 gửi về Văn phòng Bộ qua địa chỉ email: tonghopbyt@moh.gov.vn.

d. Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị, các báo, đài, tạp chí và các ấn phẩm truyền thông của đơn vị thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính chính xác.

2. Văn phòng Bộ

a. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính của Cơ quan Bộ năm 2014; xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện truyền thông cải cách hành chính của Cơ quan Bộ năm 2014.

b. Lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2014 của Vụ Tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm.

c. Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng đưa công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc công tác truyền thông cải cách hành chính trong năm 2014.

d. Phối hợp với các đơn vị tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải cách hành chính.

e. Tổ chức các hoạt động truyền thông, cập nhật liên tục việc triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Y tế.   

g.  Mở chuyên mục về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội và một số báo, đài khác xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết bài tuyên truyền về cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

a. Phối hợp với Văn phòng Bộ đưa nội dung truyền thông cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của Bộ Y tế.

b. Cung cấp các nội dung liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  cho Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

c. Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2014 đối với các cơ quan, đơn vị; đề xuất tiêu chí thi đua khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân thuộc Bộ.

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính

a. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí triển khai cho các đơn vị theo kế hoạch này.

b. Cung cấp các nội dung liên quan đến cải cách tài chính công, thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị y tế công lập (theo Nghị định số 85/2012/NQ-CP ngày 15/10/2012) cho Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

5. Vụ Pháp chế

a. Cung cấp các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các lĩnh vực cải cách thể chế, công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế, các đề án cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ  để Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

6. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

a. Đưa nội dung triển khai cải cách hành chính là nội dung bình xét thi đua hàng năm; đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

b. Làm đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền về cải cách hành chính của ngành Y tế.

7. Cục Công nghệ Thông tin: Cung cấp các nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai cải cách hành chính tại Cơ quan Bộ Y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Y tế trong quá trình cấp phép, đảm bảo công khai, minh bạch.

8. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội

a. Phối hợp với Văn phòng Bộ tích cực, chủ động đưa tin về các hoạt động triển khai cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, hiệu quả của các chương trình cải cách hành chính trong nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

b. Thiết lập và duy trì các chuyên mục định kỳ về cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế trên Trang tin điện tử của Trung tâm Truyền thông giáo dục Sức khỏe Trung ương, thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác kết quả tình hình thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế phù hợp với phạm vi, đối tượng được tuyên truyền.

c. Tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, điển hình tiêu biểu thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế; đồng thời phản ánh những trường hợp tiêu cực, còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính.

d. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và tích cực tham gia việc đăng ký các thủ tục cấp phép qua mạng đối với các lĩnh vực như khám, chữa bệnh; xuất nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị; thực phẩm... để quảng bá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm bớt thủ tục và thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp. 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c)

- Các Thứ trư­ởng (để b/c);

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ;

Thanh tra Bộ (để th/hiện);

- Báo Sức khỏe & Đời sống (để th/hiện);

- Báo Gia đình và Xã hội (để th/hiện);

-Trung tâm TTGDSKTW (để th/hiện);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (để th/hiện);

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (để th/hiện);

- L­­ưu: VT; VPB1.

KT.BỘ TR­­ƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Viết Tiến

Phụ lục kèm theo​

​​​