Kế hoạch 994/KH-VPB1 về Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2017

14/03/2017 | 02:19 AM

 | 

Kế hoạch 994/KH-VPB1 về Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2017

kế hoạch CCHC năm 2017 của VPB.pdfkế hoạch CCHC năm 2017 của VPB.pdf