kế hoạch 1219/KH-BYT, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017

14/03/2017 | 02:16 AM

 | 

kế hoạch 1219/KH-BYT, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2017

Kế hoạch triển khai ISO năm 2017.pdfKế hoạch triển khai ISO năm 2017.pdf