Kế hoạch 1217/KH-BYT về việc Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoan 2016 - 2020

14/03/2017 | 02:14 AM

 | 

Kế hoạch 1217/KH-BYT về việc Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoan 2016 - 2020

Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2017 giai đoạn 2016-2020.pdfKế hoạch tuyên truyền CCHC 2017 giai đoạn 2016-2020.pdf