Kế hoạch 1134/KH-VPB1 về việc cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2016

04/04/2016 | 01:34 AM

 | 

Kế hoạch Cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2016

Ke hoach 1134 cvvp-2015-1134-1.pdfKe hoach 1134 cvvp-2015-1134-1.pdf