Cục Công nghệ thông tin Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế​

10/12/2014 | 00:38 AM

 | 

Quyết định Số179​/QĐ-CNTT Về việc ban hành và áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế