Công văn số 1275/BYT-TB-CT

12/05/2016 | 02:55 AM

 | 

Về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư số 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế


cvb-2016-1275-1.pdf