CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 18/2022/TT-BYT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA BỘ Y TẾ

18/07/2023 | 09:31 AM

 | 

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế công bố kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-BYT 12 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế bao gồm các thủ tục: Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (mã 1.002706); Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động (mã 1.002671); Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất (mã 1.002208); Hồ sơ khám giám định để xác định lao động n không đủ sức khỏe đ chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưng thai (mã 1.002190); Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mã 1.002168); Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (mã 1.002136); Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp (mã 1.002694); Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động (mã 1.002146); Khám giám định tổng hợp (mã 1.002118); Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân (mã 1.002076); Khám giám định phúc quyết lần cuối (mã 1.002057).

Quyết định số 2285/QĐ-BYT Ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và  bãi bỏ 12 thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ