BỘ Y TẾ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỔI MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

18/07/2023 | 09:30 AM

 | 

 

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chc và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Từ năm 2021, Bộ Y tế tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế (Quyết định số 2594/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế); ban hành Kế hoạch số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế (Quyết định số 3902/QĐ-BYT ngày 16/8/2021). Ngày 03/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1428/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế giai đoạn 2022 – 2025 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tính đến tháng 5/2023, Bộ Y tế tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định 468/QĐ-TTG ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nội dung thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế. Theo Kế hoạch số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 3902/QĐ-BYT ngày 16/8/2021, Bộ Y tế đã hoàn thành chỉ tiêu đạt yêu cầu về số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế năm 2021 và năm 2022 đạt 70%. Đồng thời, để hướng dẫn chi tiết cán bộ Bộ phận Một cửa thực hiện nhiệm vụ này, ngày 16/11/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3102/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục Hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế làm căn cứ triển khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ