BỘ Y TẾ TÍCH CỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ CHỈ SỐ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

18/07/2023 | 09:31 AM

 | 

 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế được hình thành từ việc tích hợp giữa Cổng dịch vụ công Bộ Y tế và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Y tế, có đầy đủ các chức năng theo Nghị định số 61/2018-NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sẵn sàng kết nối lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Y tế đã được chuyển đổi từ nền tảng Liferay 6.2 lên Liferay 7.3, khắc phục lỗ hổng bảo mật và đưa vào vận hành chính thức từ 01/9/2022; đã kết nối thử nghiệm với CSDL quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, do việc chưa đảm bảo được an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nên hiện nay chưa kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin.

Theo thống kê, Bộ Y tế có 162 TTHC đủ điều kiện và đều đã được tái cấu trúc, xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các TTHC khác đều được xây dựng, vận hành bằng dịch vụ công trực tuyến, trong đó ứng dụng tối đa công nghệ thông tin. Đến nay đã có 153 dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và 55 dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng thông tin 1 cửa quốc gia để thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế; như vậy tổng số DVC trực tuyến đã được kết nối là 208, đạt 70,03%. Trong năm 2022, có tổng số 116.606 hồ sơ nhận được từ 162 TTHC của Bộ Y tế đủ điều kiện xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong đó có 90.707 hồ sơ trực tuyến, đạt 77,79%. Trong quý I năm 2023, có 27.031 hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến trong tổng số 29.125 hồ sơ, đạt 92,8%.

Bộ Y tế đã khảo sát, thiết kế và phê duyệt việc xây dựng Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức; đã cấp kinh phí thực hiện trong năm 2023; hiện nay đang thực hiện thủ tục đấu thầu.

          Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy triển khai thanh toán chi phí dịch vụ khám chữa bệnh không dùng tiền mặt số 1190/KH-BYT ngày 10/9/2022; đã triển khai thí điểm tại 3 Bệnh viện (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y – Dược thành phố Hồ Chí Minh).

Với sự giúp đỡ của Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã hoàn thành việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe, đã tổ chức Hội nghị chính thức triển khai vào ngày 22/3/2023.

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Hệ thống quản lý điều hành y tế để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế. Với các mục tiêu đã được phê duyệt tại Đề án theo Quyết định số 828/QĐ-BYT ngày 04/4/2022, cụ thể :1) Thiết lập Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá quản lý, điều hành hệ thống y tế; 2) Xây dựng Hệ thống và tiến hành thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành hệ thống y tế; 3) Xây dựng hệ thống điều khiển (Dashboard) trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành hệ thống y tế. Trong đó, một trong những cấu phần quan trọng của Dashboard là Bộ chỉ số theo dõi, giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ