BỘ Y TẾ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH[1]

17/07/2023 | 16:00 PM

 | 

 


 

Trong những năm qua, Bộ Y tế đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ xây dựng và được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

Từ năm 2021 đến tháng 5/2023, Bộ Y tế tiếp nhận và xử lý 86 phản ánh kiến nghị gửi đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó 97.7% phản ánh kiến nghị hoàn thành trả lời và công khai, 02 phản ánh kiến nghị còn đang nghiên cứu, xử lý. Nội dung các phản ánh kiến nghị chủ yếu đề nghị giải thích chính sách, quy định thủ tục hành chính.

Quá trình, thực hiện, Bộ Y tế đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp đối với các quy định hành chính trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và được niêm yết tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị.

Tổ chức tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng và các câu hỏi người dân gửi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử Chính phủ qua địa chỉ website http://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn; giaidapchinhsach@chinhphu.vn . Các ý kiến phản ánh của người dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời trả lời theo đúng thẩm quyền.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế đã tạo tài khoản, phân quyền, hướng dẫn các thao tác cho các cán bộ đầu mối xử lý phản ánh kiến nghị của các Vụ, Cục xử lý các phản ảnh kiến nghị trên phần mềm Hệ thống phản ánh kiến nghị do Văn phòng Chính phủ xây dựng (https://pakn.dichvucong.gov.vn/web/).

Các phản ánh, kiến nghị phù hợp của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ Y tế thời gian qua đều được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền và đảm bảo đúng thời hạn quy định. Không có phản ánh, kiến nghị nào bị tồn đọng.

Phòng KTTTHC, Văn phòng Bộ

 

[1] Báo cáo số 689 /BC-BYT ngày 25/5/2023 của BYT