Quy trình xử lý Văn bản đến và đi

04/04/2014 | 06:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Tiếp nhận văn bản đến, đóng dấu đến và vào số văn bản đến

Văn phòng Bộ

(P. Hành chính)

Trong ngày

 

B2

Phân chuyển sơ bộ văn bản

Văn phòng Bộ

(P. Hành chính)

Trong ngày

 

B3

Phân, chuyển văn bản đến

-          Lãnh đạo Bộ chuyển xuống các đơn vị

-          Chuyển đến các đơn vị

Chánh Văn phòng Bộ

Từ 1-2 ngày

 

BM.BYT.04.01: Phiếu yêu cầu xử lý văn bản

B4

Phân công xử lý văn bản tại các đơn vị

Các đơn vị

(Lãnh đạo)

Trong ngày

 

B5

Xử lý văn bản và Báo cáo Lãnh đạo đơn vị

Các đơn vị

(Chuyên viên được phân công)

Tùy theo chỉ đạo của Lãnh đạo

BM.BYT.04.02: Phiếu trình giải qu​yết công việc

B6

Văn phòng Bộ kiểm tra và trình Lãnh đạo Bộ

Văn phòng Bộ

(Lãnh đạo)

Trong ngày

 

B7

Ban hành văn bản

Văn phòng Bộ

(P. Hành chính)

Trong ngày (trước 14h00)

 

B

Lập hồ sơ công việc và cập nhật Hệ quản lý văn bản

Các đơn vị

(Chuyên viên được phân công

 

Theo yêu cầu quản lý hồ sơ công việc


Ghi chú tại B5:

-          Đối với Phiếu trình xin ý kiến chỉ đạo sử dụng BM.BYT.04.02

-          Đối với Phiếu trình xin ban hành văn bản chỉ đạo, công văn trao đổi, Báo cáo, Tờ trình sử dụng BM.BYT.04.03

-          Đối với Phiếu trình xin ban hành văn bản quy phạm pháp luật sử dụng BM.BYT.04.04                        

​​