Quy trình ỨNG PHÓ KHI XẢY RA THẢM HỌA, THIÊN TAI

04/04/2014 | 07:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Tiếp nhận thông tin từ BCĐ PCLBTW, UBQGTKCN, Sở Y tế các địa phương

VPB (ĐV

PCTH&TKCN)

24/24 giờ khi có bão lụt, thiên tai

 

B2

Xử lý thông tin

-         Thảo công điện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ban hành tới các địa phương, đơn vị

-         Công văn yêu cầu báo cáo

-         Trình Lãnh đạo Bộ phương án xử lý phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban   

VPB

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin

Mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu số 3

Mẫu số 4

B3

Điều động lực lượng ứng phó thiên tai, thảm họa

Các đơn vị thuộc tiểu ban

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin

 

B4

Tổng hợp và báo cáo kết quả các hoạt động về UBQGTKCN& BCĐPCLBTW

VPB

và các đơn vị

 

Mẫu số 5