Quy trình TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

04/04/2014 | 07:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Viết phiếu yêu cầu khai thác tài liệu

Các đơn vị

(cá nhân có nhu cầu)

Trong ngày

BM.VP6.13.01

B2

 

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khai thác của các đơn vị, cá nhân

Văn phòng Bộ

(P. Lưu trữ)

Trong ngày

 

B3

Xem xét và tổ chức khai thác

-          Phục vụ ngay: Văn bản thường

-          Xin ý kiến LĐVPB: Văn bản mật

-          Xin ý kiến LĐB: Văn bản phục vụ điều tra của Công an, Báo chí, nước ngoài

 

Văn phòng Bộ

(P. Lưu trữ)

 

Trong ngày

01-02 ngày

 

B3

Phục vụ khai thác hồ sơ, tài liệu và cập nhật sổ khai thác

Văn phòng Bộ

(P. Lưu trữ)

01-02 ngày

BM.VP6.13.02

​​