Quy trình Thi đua khen thưởng

04/04/2014 | 08:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

I

Công tác TĐKT tại các đơn vị

B1

Đăng ký thi đua hàng năm căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua do Cơ quan Bộ phát động, các tập thể và cá nhân tự nguyện tham gia và viết bản đăng ký thi đua

Các cá nhân

Các tập thể

 

BM.VP.03.01

BM.VP.03.02

B2

Bình xét thi đua

Đơn vị

 

 

 

Gửi Công văn và hồ sơ khen thưởng đề nghị khen thưởng về Hội đồng TĐKT Cơ quan Bộ Y tế

Lãnh đạo Đảng, cấp ủy Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên các đơn vị

 

BM.VP.03.03

BM.VP.03.04​​

Mẫu Báo cáo thành tích thực hiện theo quy định của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.

II

Công tác TĐKT tại Cơ quan Bộ Y tế

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Bộ

(Đơn vị PC thảm họa và tìm kiếm cứu nạn)

 

Trước 31/3 hàng năm

Trước 10/12 Quý IV

BM.03.05

B2

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ.

- Tổng hợp, công khai lấy ý kiến CBCC Cơ quan Bộ qua bản tin nội bộ.

- Thẩm định hồ sơ đối với tập thể và cá nhân.

Văn phòng Bộ

(Đơn vị PC thảm họa và tìm kiếm cứu nạn)

 

Trước ngày 31/12

 

B3

Tổ chức họp thông qua Hội đồng TĐKT Cơ quan BYT

Văn phòng Bộ

(Đơn vị PC thảm họa và tìm kiếm cứu nạn)

Trước 20/1 năm kế tiếp

 

B4

Xem xét, quyết định và trình Hội đồng TĐKT cấp trên đối với những trường hợp đề nghị thi đua khen thưởng ở mức cao hơn (Bằng khen BYT, Tập thể lao động xuất sắc, STĐ cấp Bộ trở lên)

Lãnh đạo Bộ

Chủ tịch Hội đồng

 

 

B5

Ban hành hoặc trình cấp trên

Văn phòng Bộ

(Đơn vị PC thảm họa và tìm kiếm cứu nạn)

 

 

III

Lưu và giải quyết quyền lợi

 

P. TCKT-VPB giải quyết về quyền lợi vật chất

Vụ TCCB thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn

P. TCKT-VPB

Vụ TCCB