Quy trình SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ

04/04/2014 | 06:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Đề xuất yêu cầu và gửi phiếu đề xuất đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Các đơn vị

Trong giờ hành chính

Trước 2 ngày đối với đăng ký phòng họp

Biểu mẫu 1

Biểu mẫu 2

B2

Tiếp nhận yêu cầu và đề xuất phương án giải quyết

+ Đối với đăng ký phòng họp: chuẩn bị ngay.

+ Đối với hỏng hóc đơn giản, xử lý ngay.

+ Đối với hỏng hóc phức tạp, cần thay thế, đề xuất Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Văn phòng Bộ giải quyết

Văn phòng Bộ

(Phòng Quản trị)

Trong giờ hành chính

Từ 1 – 2 ngày​​

 

B3

Thực hiện triển khai đáp ứng yêu cầu của đơn vị, ghi rõ tình trạng sau sửa chữa vào biên bản.

VPB và đơn vị liên quan

Trong giờ hành chính