Quy trình QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

04/04/2014 | 07:00 AM

 | 

Bước

Trình tự, nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Lập và phê duyệt kế hoạch, xin xác nhận viện trợ của  Bộ Tài chính, gửi Văn phòng Bộ xem xét, kí dự toán và trình Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) phê duyệt dự toán.

Yêu cầu về thủ tục: Hồ sơ dự án hoặc Văn bản thỏa thuận, Dự toán chi theo các hoạt động, Thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ, Giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính

Các đơn vị,

Dự án, VPB và Vụ KHTC

 

 

B2

Lập hồ sơ các hoạt động, yêu cầu tạm ứng, chuyển tiền gửi Phòng Tài chính – Kế toán kiểm tra và thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng phê duyệt.

Yêu cầu về thủ tục: Hồ sơ dự án hoặc Văn bản thỏa thuận, Thông báo chuyển tiền của nhà tài trợ, Giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính, Dự toán chi theo các hoạt động, Giấy đề nghị tạm ứng và các hồ sơ liên quan.

Các đơn vị, dự án, VPB

(Phòng TC-KT)

 

2- 5 ngày

BM.C32a-HD

B3

Thực hiện chi tiền mặt hoặc chuyển qua Ngân hàng/Kho bạc NN.

Thực hiện kiểm soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh

VPB

(Phòng TC-KT)

2-5 ngày

BM.C32b-HD

B4

Tổng hợp và kiểm soát chứng từ thanh quyết toán (chứng từ, hóa đơn theo qui định)

Các đơn vị, dự án

VPB

(Phòng TC-KT)

5-7 ngày sau khi kết thúc hoạt động

BM.C33-BB

B5

Lên chứng từ ghi sổ, lập báo cáo tài chính và quản lý chứng từ

VPB

(Phòng TC-KT)

Cuối hàng tháng, hàng quý và hàng năm